מכתב: T-S 13J14.2

מכתב T-S 13J14.2

תגים

תיאור

Letter from Nahray b. Nissim, Fustat, to Yeshuʿa b. Ismāʿīl al-Makhmūrī, probably in Qayrawān. Dating: around 1045. The letter mentions correspondence with the Maghrib, the anxiety in Fustat about the Nile flood, and items such as iron, wool, textiles, resin and spices. (Information from Gil, Kingdom, Vol. 2, #241)

T-S 13J14.2 1r

1r

תיעתוק

משה גיל, במלכות ישמעאל בתקופת הגאונים‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1997), vol. 2.

recto

 1. [כ]תאבי אטאל אללה בקא מולאי אלשיך ואדאם סלאמתה וסעאדתה ונעמתה 
 2. מן מצר סלך תמוז ואלחאל סלאמה ושג'ל קלב כמא שא בורא עולם יתברך שמו 
 3. אלחמד ואלשכר לה על כל מעשיו בעד וצול כתאבה ווקפת מנה עלי סלאמתה 
 4. וסרני ד'לך ד'כר וצול מולאי אלשיך אבו אלפצ'ל בן פרח סאלמא וללה אלחמד ולקד 
 5. כאן עלי קלבי מנה אמר עטים וחפט' אלאצול אולא פתתפצ'ל תכצה סלאמי 
 6. ותהניה עני באלסלאמה וגמיע אצחאבנא אלד'י פיה ולולא שג'ל קלבי ומא 
 7. אנה פיה לכנת אכתב לכל ואחד מנהם כתאב לכנה תעתד'ר לי ענדהם וכד'לך 
 8. כנת אנפד'ת אליך כתב וצלת מן אלג'רב צחבה הרון אלזגאג אליהודי ווצלת ללשיך 
 9. אבי אלפצ'ל כתב ואנא אגעלהא טי כתאבי הד'א תוצלהא אליה מתפצ'לא או אן 
 10. לחקת אבו סעד בן אכ'ת אלחבר ר' ישועה אנא אדפעה אליה יטלבה 
 11. מנה וקד כנת אטמע באלתקול אנה ירגע אסל אללה אלכ'לף קריב ואלעדל 
 12. אלסקט אלדי עאם אול מא אעלם אן כנת רדתה פי אבן דיסור תערפני ד'לך
 13. וכד'לך אלעדל אלדי פיה אלהלילג אלכ'לטה מן הד'ה אלסנה אערפני אין חמלתה
 14. ד'כרת מן עדא מן אלמראכב ומן בקי אסל אללה יסמעני סלאמה אלגמיע ברחמתה 
 15. ואחב תערפני מא יעדא ענדכם מן אלאכ'באר פקלבי משגול ד'כרת אן לם יעדי
 16. לך כתאב תחרץ פי תוגיה אלכתב פי אלבר ואמא אנא פמא [אדרי אן] כאן
 17. עדא לי כתאב או לא פאחב אד'א אתפק מע מן תוגה כתאב פי אלבר תסאל ען
 18. כתבי ענד מן הי ותנפד'הא צחבה כתבך מתפצ'ל ואלד'י סאלתך פיה פי חדית
 19. אלב'ר'ז'ל אלד'י ביננא פי אלרזמה אלד'י פי אלחמדאני תכתב למן יביע גמיע[ה 
 20. ויעיד אלתמן כמא הו פאני לם אד'כרה לאחד פי כתבי אלנטא פתחתה
 21. ונשרת אלצוף מן קבל יגי כתאבך ואנא אערץ' אלסוסיאת בעד אלאיאם אל
 22. הקאל ואלפראך' וגמיע מא ד'כרתה ואלבלד יאמולאי ואקף במרה
 23. לא ביע ולא שרא ולא יכ'רג אחד דרהם ועינין אלנאס כלהם ללגיל אללה 
 24. יאתי בה ברחמתה ואלמצטכי יסוי ל' דינ' אלק' מן וארגו אנך תנגז
 25. אלברקלו אלבקם מן אלרום ואסעאר אלאסקאט כמא תרכתהא ואלרקעה
 26. בקעודך תתכ'לץ מנהא אן שא אללה לאן מוסי יכרג קריב ותסתופי מנה
 27. כ'אטבת אלבגדאדי פי אל//מא\\ כאפור פקאל לי תשתרי בח' דנ'א' אלי'

recto, right margin

 1. באלדינ' 
 2. ואמא זיבק פמא 
 3. יאכ'ד' צאחבה 
 4. פתעלמני ראיך 
 5. ואלקפאר אד'א אתפק 
 6. מן יגי תתפצ'ל באנפאדה 
 7. קראת עליך אתם אלסלם 
 8. ומולאי אבו עמראן 
 9. אן כאן חאצ'ר תכצה 
 10. סלאמי ותעלמה 
 11. מא אנא עליה מן שג'ל 
 12. אלקלב ואנא מא כנת 
 13. אתרך מכאתבתה
 14. אלסעה ובעד הד'א
 15. יצל אליה כתאבי וקד
 16. אנפד'ת אליה צחבה
 17. הרון אלזגאג ואבנה 
 18. ק' גרה תמנהא [
 19. חמולה כ''ב [ 
 20. תתפצ'ל תער[ף 
 21. ] וסידנא 
 22. אלרב ר[ 
 23. גמיעא אפעל 
 24. אלסלם 
 25. וחסבי 
 26. אללה
 27. וחדה

תרגום

משה גיל, במלכות ישמעאל בתקופת הגאונים‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1997), vol. 2.

recto

 1. אני כותב, ייתן לך אלוהים, אדוני ורבי, אריכות ימים, ויתמיד את שלומך ואת אושרך ואת חסדו לך,
 2. מפסטאט, בכ"ט בתמוז; שלומי טוב, אבל אני מודאג, כך רצה בורא עולם, יתברך שמו,
 3. השבח והתודה לו על כל מעשיו; (אני כותב) לאחר בוא מכתבך וקראתי בו על דבר שלומך 
 4. ושימחני הדבר. כתבת שאדוני ורבי אבו אלפצל בן פרח הגיע בשלום, תודה לאל.
 5. הייתי מודאג עד מאוד בגללו, כי הלוא קשרי המשפחה הם בראש. מסור לו בטובך דרישת שלום ממני
 6. וברך אותו בשמי בשלום, וכן את כל אנשינו אשר בה. לולא הייתי מודאג ולולא המצב
 7. שאני נתון בו, אכן הייתי כותב מכתב לכל אחד מהם; אלא בקש מהם סליחה בשמי. כמו כן
 8. שלחתי לך לפני כן מכתבים שהגיעו מן המערב בידי הרון אלחַג'אג' היהודי. הגיעו בשביל האדון
 9. אבו אלפצל מכתבים, ואני אכרוך אותם במכתבי זה ותעבירם אליו בטובך, או, אם
 10. אשיג את אבו סנד בן אחות החבר ר' ישועה, אמסור אותם לו ויבקש אותם
 11. ממנו. ואני כבר מצפה ל(ימים) הנוראים, שיחזור. אבקש מאלוהים שייתן פיצוי בקרוב, משאוי 
 12. התבלינים (ששלחתי לך) אשתקד, אינני יודע אם החזרת אותו (באוניית) אבן דַיְסוּר, הודע לי את הדבר.
 13. כמו כן המשאוי אשר בו האמלג שבשותפות, מן השנה הזאת, הודע לי לאן שלחת אותו.
 14. כתבת אילו אוניות עברו ואילו התעכבו. אבקש מאלוהים שיהיה שלום לכולן, ברחמיו.
 15. רצוני כי תודיעני מה החדשות המתקבלות אצלכם (בדרך הים), כי אני מודאג. כתבת שאם לא תוכל לשלוח
 16. מכתב (בים), תשתדל לשלוח את המכתבים ביבשה ; אשר לי, אינני יודע אם
 17. יצא איזה מכתב שלי (בים) או לא; ורצוני, אפוא, כי, אם יזדמן לך מישהו לשלוח עמו מכתב ביבשה, תשאל על
 18. מכתבי אצל מי הם, ותשלח אותם ביחד עם מכתביך, בטובך. אשר למה שביקשתי ממך בעניין 
 19. הברזל אשר בינינו, בחבילה אשר (באוניית) אלחמדאני, כתוב למישהו שימכור את כולו
 20. ויחזיר את התמורה כפי שהיא; אני לא כתבתי על זאת לאיש במכתבי. את החבילה פתחתי 
 21. ופרסתי את הצמר עוד לפני בוא מכתבך. אני אוציא לשוק את האריגים ה'סוסיים' אחרי הימים 
 22. הנוראים ואת היריעות ואת כל מה שכתבת. העיר, אדוני, כולה בשפל,
 23. אין מוכרים ואין קונים, ואיש אינו מוציא דרהם. הבריות, כולם עיניהם נשואות לנילוס; אלוהים 
 24. יביא אותו ברחמיו. השרף שווה ל' דינר בעד ק' מן. אקווה שאתה תגמור
 25. את עניין הברקלו עץ אודם שמהביזנטים. מחירי התבלינים הם כפי שהיו בצאתך. אשר לאישור
 26. על שהייתך, עניינו יסתדר ברצון האל, כי מוסא יצא בקרוב והוא יסלק לך.
 27. דיברתי עם הבגדאדי בעניין מי הקמפור, ואמר לי: תקנה בח' דינרים (במחיר) י'

recto, right margin

 1. בעד דינר.
 2. אשר לכספית, הלוא ככל אשר
 3. ייקח בעליה;
 4. הודיעני אפוא מה דעתך.
 5. אשר לזפת הים, אם יזדמן
 6. מישהו הבא, שלח אותו בטובך.
 7. הריני שולח לך את מיטב דרישות השלום,
 8. ולאדוני אבו עמראן,
 9. אם הוא שם, מסור לו
 10. דרישות שלום ממני והודע לו
 11. מה רבה דאגתי
 12. וכי אני לא
 13. הפסקתי לכתוב לו
 14. בזמן הזה, וכי אחרי (מכתב) זה
 15. יקבל ממני מכתב.
 16. שלחתי לו בידי
 17. הרון אלזג'אג' ובנו
 18. ק' כדים שעלו…
 19. הובלה כ"ב…
 20. הודע בטובך
 21. …ואדוננו
 22. הרב שולח (לאנשינו)
 23. כולם מיטב
 24. דרישות השלום.
 25. מסתפק אני 
 26. באלוהים 
 27. לבדו

T-S 13J14.2 1v

1v

verso

 1. מולאי אבו אלפרג ר ישועה בן שמואל                         שאכרה נהראי בן נסים  
 2.                                        נ''ע 
 3. אטאל אללה בקאה ואדאם סלאמתה

verso

 1. לאדוני אבו אלפרג' ר' ישועה בן שמואל 
 2. נ"ע, 
 3. ייתן לו אלוהים אריכות ימים ויתמיד את שלומו; המודה לו, נהוראי בן נסים.
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 13J14.2: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.