רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: Bodl. MS heb. d 66/49-50

מסמך משפטי Bodl. MS heb. d 66/49-50
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 2. ציטוט
  Jacob Mann, Texts and Studies in Jewish History and Literature (Philadelphia: Hebrew Press of the Jewish Publication Society of America, 1935), vol. 2.
  לdigital edition, מהדורה ראה
  • pp. 171-173
  • pp. 171-173