מכתב: Moss. II,193

מכתב Moss. II,193

תגים

תיאור

Letter from Isma’il b. Salama al-Gazal, al-Bahnasa, to Nahray b. Nissim, Fustat. Dating: ca. 1051. Details about payments and business with local government officials in Upper Egypt. Mentions a stock of about 30 tons of grain. (Information from Gil, Kingdom, Vol. 4, #709.) VMR

Moss. II,193 1r

1r

תיעתוק

משה גיל, In the Kingdom of Ishmael‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1997), vol. 4.

recto

 1. על שמך

 2. כתאבי יאסידי ומולאי אטאל אללה בקאך ואדאם תאידך וסלאמתך וסעאדתך ונעמתך

 3. מן אלבהנסה ען חאל סלאמה ועאפיה ושוק שדיד קרב אללה אלאגתמאע עלי

 4. כיר וכנת יאסידי כתבת אליך וערפתך אן קבצת מן מולאי אלשיך אבו סעיד אידה

 5. אללה אליא דינאף ואלסעה ⟦נע⟧ נגעל אסחק יכתב אליך ויערפך אש דפע אלי

 6. וקד דפע יא דינאף פיהא צ דנאניר חאכמיה מכסרה בין נצפין ואלבקיה שאמיה

 7. מסתנצריה נקד רמלה וכאן צדיקי פי מצר פלמא טאלבתה בהדה אלדנאניר

 8. צאר לי עדו ולם אעלם לי גניה סוא הדה אלדנאניר וקד אתחצל לה בהא ענד

 9. אלמיר פי אלמכזן קמח הי וגירהא ד מאיה ארדב קמח ומעה פי הדה אליא

 10. דינאר תעידוה פי אלסער ען מא אשתרי הו וגירה נחו ג דנאניר ואנא

 11. אסאלך לא תערפה באן אנא קלת לך שי לאני איאך אחתאג אליה וקד אצד

 12. מן אלקאיד ואלי איגבה פי רזקה פי אלדינאר כטה לז דנאניר וכסר לנא מנהא

 13. מנהא ד דנאניר גיר רבע תמן אלשקה אלסקלי אלעריצה ואלבקיה לה וקלת אנת

 14. [ ] תעמל[ ] קבל תסלמה אלי אלמיר ואלסער [ ]

 15. וקד אשתרית מן אלעאמל אלניל אלמטבוך אלגייד סער רטלין בדינאר תגי יב רטל מצרי ואלרטל סער

 16. י דנאניר אלק נך בול ולו כאן מעי דנאניר לאשתרית מנה שי אן כתיר וכאן עלי אנני אכתב עליך ספתגה

 17. בנ דינאר וקלת איאך מא תקבלהא ותסאל ואפי בן אלמגאני אידה אללה אן כאן קבץ מן אלשיך אבי אלסרור אלדי לה

 18. ותכץ נפסך אלסלאם

recto - right margin

 1. תקבצו

 2. כל אלעסכריא

 3. אלדי להם ואלי אלשיך

 4. אלעאמל //ענדי// נחו כ דינאך

 5. ועמל מעי כל גמיל

 6. [וסא]לתה באן יחאסבני

 7. בהדה אל[   ] דנאניר גיר

 8. רבע קאל אנא אפעל

 9. אדפע לי כט לקאיד

 10. ואלי ומא וצלת אליה

 11. ויתפצל ויגתמע

 12. מעה וקד כתבת אלי אל

 13. שיך אבו אלסרור

 14. פי דלך

recto - top margin

 1. ותגתמע מעה

 2. באן יכתב אלי אלמיר

 3. יסלם אלי אלעאמל

 4. אלאיגאב ויחאסבני

 5. בהדה אלך דנאניר

 6. ויתבת לה הו אלדי

 7. יתבקא פי אלכט

 8. אעלמתך דלך לתקף

 9. עליה ואללה אללה לא

 10. תגפל פי דלך גמלה

 11. ותכתב לי ותערפני

 12. אן כאן קבצת

 13. אליא דינ

recto - top margin - other

 1. וגואב אלכתאב

 2. עלי יד אלשיך אבו

 3. אלסרור

תרגום

Moss. II,193 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • Moss. II,193: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.