מכתב: CUL Or.1080 3.25

מכתב CUL Or.1080 3.25

תגים

תיאור

Letter from Shemuʾel b. Eli gaʾon, in Baghdad, in the hand of Yosef b. Yaʿaqov b. ʿEli Rosh ha-Seder of Irbīl, second half of the 11th century. Deals with just judgment. (Information from Gil, Kingdom, Vol. 2, #81, and from Amir Ashur and Marina Rustow)

CUL Or.1080 3.25 recto

recto

תיעתוק

משה גיל, במלכות ישמעאל בתקופת הגאונים‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1997), vol. 2.

Recto

 1. ענהם ולם יכאפח באלאנכאר אד אלסכט אלדי יחצל בתמייל אלאחכאם יכון עאמא יסתחק בה וקוע אלסיף ואלובא ואלנהב ואלג[וע]
 2. עלי מא קאלו קדמא אלעלמא ז'ל' בעון עינוי הדין ועיוות הדין וקילקול הדין וביטול תורה חרב באה לעולם דבר ובזה ובצ[ורת]
 3. אוכלין לחמם במשקל ואינן שבעים וכול' וקאל אלעלמא ז'ל' כל מקום שיש דין אין דין וכל מקום שאין דין יש דין ותפסיר[ה]
 4. מוצ'ע יוגד פיה אלעדל ואלחכם באלחק ואקרארה מחדה לם ינזל באהל דלך אלצקע שי מן אלבלא ואלחכם פיהא באלקצאה
 5. אד אלט'לם פימא בינהם ממתנע ואלג'זף ענהם מ[דא]פע ובעכס דלך מתי לם יקר אלחק מקרא ועדם אלעדל פי אלאחכאם [       ]
 6. אלכאלק תעאלי אלאנתקאם מן אלכאפה אד פיהם אלט'אלם ופיהם אלממסך ען //פעל// אלט'לם פאסתחקו אן תעמהם אלמחנה ות[           ]
 7. באגמעהם אלנקמה וקד בין אלכתאב אן אללה תעאלי רקיב עלי אלחאכם חאצ'ר פי ג'מוע אלחכם פהו יחאכם אלחכאם ויחאקק
 8. ויחאקקהם וינתקם מנהם למן גזפוה ויסתקץ מנהם פי מא תחיפוה וכמא קאל אלהים נצב בעדת אל בקרב אלהים י[שפוט]
 9. וקד דכר פיה אלעלמא איצ'א מעני אכר פקאלו אן אלחאכם אדא חכם באלחק כאן סבבא לחלול נור אללה וענאיתה פי מעאשר ישראל
 10. ומתי [       ] ומאל סבב ארתפאע נור אללה ענהם ומנע ענאיתה מנהם הו קולהם כל דיין שדן דין אמת ומוציא צדק לאמתו
 11. [משרה שכינה בישראל שנ' י'י' נצב בעדת אל בקרב א'] ישפוט וכל דיין שאינו דן דין אמ[ת לאמתו גורם לשכינה שתסתלק]

תרגום