מסמך משפטי: CUL Add.3416

מסמך משפטי CUL Add.3416

תיאור

India Book I, 16: Two court records regarding Moshe b. Labrat b. Moshe b. Sugmar and Yosef b. David al-Tarabulusi, from the court in Fustat. November 12, 1097 and March 8, 1098. In the handwriting of Hillel b. Eli. The records are regarding a disagreement about selling pearls. Yosef refuses to give Moshe his money and profit, because he has counter-claims. The disagreement came before the court twice (November 1097 and March 1098). Moshe is a judge in Mahdiyya, as his father was before him. The court members in Fustat are Hillel b. Eli, Shlomo ha-Kohen b. Yosef, Ishaq b. Shemuel ha-Sfaradi, Avraham b. Natan, Netanel b. Yefet, and Avraham b. Shma’aya. (Information from Gil, Kingdom, Vol. 4, #625.) VMR.

CUL Add.3416 1r

1r

תיעתוק

משה גיל, In the Kingdom of Ishmael‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1997), vol. 4.

recto

 1. יכתץ ביוסף אלטראבלסי אלתאגר מע בן סגמאר

 2. בחמשה בשבה דהוא חמשה יומי בירח כסלו דשנת אלפא

 3. וארבע מאה ותשע שנין למניינא דרגיליננא ביה בפסטאט

 4. מצרים דעל נילוס נהרא מותבה כן הוה חצר אלי בית דין

 5. מר דויד בר מר יוסף נע וטאלב מר יוסף בר מר דויד הידוע

 6. בן אלחריה בעד אן צחת וכאלתה בבית דין במא והב ללשיך אבי

 7. זכרי מר יהודה בחיר הישיבה בר מר משה נע מן קבל מר ור

 8. משה בן כב מר ור לבראט ריש בי רבנן נע והו כמסה עשר

 9. ביעה מרגאן מנהא עשר ביעאת שאך וכמס ביעאת דק

 10. פסאל מר יוסף דנן ען דלך פקאל מא נערף מן הדא אלדי אדעאה

 11. לא קליל ולא כתיר פאחצר מר דויד אלוכיל בינה והי אן קאל מן

 12. חצר בבית דין אן למא קרי עליה כתאב מר ור משה הדיין

 13. סאלה בית דין וקאל לה אי שי תקול פי הדא פקאל מר יוסף

 14. דנן כאן מ משה הדיין אנפד מעי נפאיה מרגאן דק עלי

 15. אנני אביעה לה באלאסכנדריה ומצר פלם אביעה

 16. ואכדתה מעי אלי נהר וארא ובעתה הנאך ואשתרית

 17. בה תלתה קואריר מסך בעתהא באלאסכנדריה בתלתה

 18. עשר דינ ונצף פקאל לה תדפע [אליג] הדה אליג דינ ונצף

 19. לעמה פקאל בלגני אן אלדיאן אכד מן דאוד אלכהן אלטראבלסי

 20. מא כנת אסתדעיתה מן בעץ אקרבאי בטראבלס ינפדוה

 21. לי ווצל אלי אלמהדיה בעד אקלאעה מנהא והו עשרה דנ>

 22. מראבטיה וכנת אודעת ענדה לאכי אלה ציאגה

 23. ולמא וצל אכי אלי אלמהדיה וטלבהא מנהא קאל לה לי עליהא

 24. עשרה דנ> פאכד מנה עשרה דנ> וקאל לה אן אלה אלציאגה

תרגום

CUL Add.3416 1v

1v

verso

 1. נהבת פי רקה אלמהדיה ולם יבק מנהא אלא מטרקה דפעהא

 2. לה פקאל לה בית דין פאן כאן הדא אלכבר בטאל תעיק עלי

 3. אלדיאן שייה [פקאל] פתרי אן תשתרי בהא בצאעה יחצל

 4. פאידתהא לה פקאל אנא אפעל דלך ותכון בידי לאנני

 5. מסאפר אלי תם פקאל לה בית דין קד לא יסאעדך אלוכיל

 6. באן תכון אלבצאעה תחת ידך פקאל תכון תחת יד שליש

 7. פאן כאן אכד מאלה תכון אלבצאעה ורבחהא לי ואן כאן

 8. לם יאכד שי תכון אלבצאעה ורבחהא לה ומא דהוה

 9. קדמנא כתבנא וחתמנא דליהוי לזכו ולראיה

 10. אברהם בר יעקב נבת דרעי   / הלל ביר עלי זל /

 11. שלמה הכהן ביר יוסף אב זצל

CUL Add.3416 2r

2r

CUL Add.3416 2v

2v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • CUL Add.3416: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.