רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: Bodl. MS heb. d 66/117

מסמך משפטי Bodl. MS heb. d 66/117
  1. ציטוט
    Eliyahu Ashtor, History of the Jews in Egypt and Syria under the Rule of the Mamlūks‎ (in Hebrew) (Jerusalem: Mossad Harav Kook, 1970), vol. 3.
    לdigital edition, מהדורה ראה
    • Doc. #29, p. 49