מכתב: Bodl. MS heb. a 2/11

מכתב Bodl. MS heb. a 2/11

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2017

תיאור

Gigantic and calligraphically written account by Abū l-Bishr regarding the sale of merchandise in Ifrīqiya from the beginning of the 11th century, probably for Ya’aqov b. Yosef b. ʿAwkal. On parchment and written in a book-hand. Mentions three qualities of indigo, lac, clarified sugar, refined sugar, some kind of rose product (ward = rose marmalade [per Goitein]? rose petals?), and maḥlab (prunus mahaleb), a medicinal plant, plus packing, freight, tares, brokerage fees and commissions for exchanging Egyptian dinars for the Mahdī dinars apparently preferred in Ifrīqiya. Throughout the account, one feels the pressure of the active partner to explain himself to the investor and above all the necessity of keeping capital in motion: a couple of items are described as "stuck" (wāqif) because they won't sell, whereas the pearls brought half their investment in profit. A gold-mine of information on prices and commercial practices. Goitein in his unpublished notes describes this as "the large account on indigo etc. from al-Mahdiyya," whereas Gil assumes that it's from Qayrawān. MR

Bodl. MS heb. a 2/11 11 recto

11 recto

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.

Recto - 1

 1. מערפה חסאב אבי אלבשר מן דלך עדל לך אלוזן 
 2. וסך קנטרין פט רטל ידהב ללטרף ואלטרח יד 
 3. רטל אלכאלץ קנטרין עה רטל מן סער יו דינר אל 
 4. קנטר אלתמן מד דינר מהדיה ינקץ כל דינר 
 5. הבתין ואקים עלי בעד דלך פי אצפר כאן פיה
 6. סמח פיה בנצף דינר אלבאקי מג דינר ונצף מן
 7. נקצה כרג וזאן וחמאל קירט ונצף –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 8. ועדל אלוזן וסך קנטרין פֿה רטל ידהב ללטרח 
 9. וללעיב אלדי כאן פיה יז רטל אלכאלץ קנטרין עא 
 10. רטל סער יו דינר אלקנטר אלתמן מג דינר ותלת  
 11. בעד סמאחה ינקץ כל דינר הבתין אל [גמלה
 12. פי תמן אלעדלין פה דינר ואזנה אלא[
 13. דפעת פי געל ווזאן וחמאל דינר ורבע [  
 14. באקי פג דינר ונצף וקירט והבה דפעת 
 15. פי תמן אלשמע מע תטייב אלוגוה אלעזיזיה ע[ג
 16. דינר ונצף אלא נצף קירט אלבאקי לה בעד דלך 
 17. י דנניר וקירטין אלא הבה –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 18. ובעת גראב סנדאני אלוזן סט רטל ידהב 
 19. ללטרף ג ארטאל אלכאלץ סו רטל מן סער  
 20. גל דינר רבאעיה אלקנטר ינקץ כל דינר הבתין 
 21. אלתמן כב דינר אלא רבע בעד סמאחה תכון  
 22. ואזנה כא דינר וכמסה קרריט והבה כרג 
 23. מן דלך געל ווזאן וחמאל נצף דינר אלבאקי 
 24. כא דינר אלא טבעה קרריט –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 25. ובעת גראב עמתאני אלוזן כאלץ נז רטל [ 
 26. ונצף מן סער ל דינר אלקנטר ואזנה אלתמן 
 27. יז דינר ורבע כרג געל ווזאן וחמאל רבע 
 28. ותמן אלבאקי יז דינר אלא תמן –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 29. ובעת גראב עמתאני אלוזן כאלץ מו רטל  
 30. מן סער ל דינר //ואזנה// אלקנטר אלתמן בעד אלגעל 
 31. יד דינר אלא סבעה קרריט –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 32. ובעת גראב סנדאני אלוזן כאלץ בעד טרח 
 33. ד ארטאל סג רטל מן סער לה דינר ואזנה 
 34. אלקנטר אלתמן בעד אלגעל ואל סמאחה כא 
 35. דינר ונצף –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 36. ובעת גראב סנדאני אכר אלוזן כאלץ פה רטל סער
 37. לג דינר ואזנה אלקנפר אלתמן בעד אלגעל ואלסמאחה 
 38. כא דינר אלא תמן בעד הבה –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 39. פדלך צד דינר גיר תלת ולך מן באקי תמן אל 
 40. לך י דנניר וקירטין יכון אלתמן ק דינר ד דנניר 
 41. אלא רבע –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 42. וחצל פי וזן עדל אל מחלב ג קנטיר  
 43. טרח אלצרף סער יב דינר ונצף אלקנטר אלתמן 
 44. לז דינר ונצף ואזנה –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 45. ועדל ורד חצל פי וזנה קנטרין ל רטל מן סער  
 46. כב דינר אלקנטר ינקץ כל דינר הבתין יכון אלתמן 
 47. מט דינר ונצף ואזנה כרג פי געל ווזאן וחמאלין דינר 
 48. ונצף אלא קירט אלגמיע פה דינר ונצף אלא קירט בעד סמאחה –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 49. ועדל סכר אלוזן קנטרין לט רטל צאפי מן סער 
 50. י דנניר אלא רבע בלג תמנה כג דינר ותלתין  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 51. וחצל פי אלסכר אלדי מע אלורד סח רטל סער ט 
 52. דנניר ונצף אלתמן ו דנניר ונצף –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 53.  וחצל פי אלסכר אלדק מז רטל ורבע סער יב דינר 
 54. ונצף ינקץ קירט אלתמן ג דנניר ונצף וקירטין  
 55. אלגמיע לג דינר ונצף אלא קירטין כרג געל נצף 
 56. דינר אלבאקי לג דינר אלא קירטין בעד הבה אד 
 57. קפץ לאן מסה נדא ולולא סכר אבו יעקוב מא 
 58. תם לנא פיה הדא אלביע לאן אביע מעה פי ואחד 
 59. וכיש קטן והבאל תלתי דינר וקירט אלגמיע ק דינר 
 60. יט דינר וקירטין ולך מן תמן אלניל ובאקי תמן 
 61. אללך ק דינר ד דנניר אלא רבע –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 62. יכון גמלה מא לך כלה מאיתין דינר כג דינר אלא 
 63. סדס אכדנא לך בהא רבאעיה בחטאט כרובה
 64. ען אלמהדי וכדא וקע עלינא נקץ כרובה פי כל 
 65. דינר אן נביע בה –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 66. ובקי לך ג גרב ניל לם נציב להא וגה ערצתהא 
 67. יח דינר אלקנטר ולם ישתרא מני ואבקיתה 
 68. אלי אן יסאהל אללה אמרה ולולא מא סאהל 
 69. אללה אמר אלורד ואלמחלב בעתה לך גמלה
 70. לם נתכלץ מנה פי סנה עלי ביע אלסק וקד 
 71. ואללה יאכי אבדלת אלמגהוד פי רחלך 
 72. ותעבת פיה טאקתי ולו וצל 

תרגום

Marina Rustow, [גרסת מסמך גניזה דיגיטלי].

Recto

 1. Statement of account by Abū l-Bishr, as follows: A bale of lac weighing

 2. two qinṭars gross and 89 raṭls minus the containers and tare, 14

 3. raṭl. Net: two qinṭars 75 raṭls, at the rate of 16 dinars

 4. per qinṭar. The price is 44 of the al-Mahdī dinars (minted 909–34 in Qayrawān), subtracting

 5. two habbas from each dinar that will enter into my liability later. Because of the yellow color it contained

 6. he received a discount of a half dinar. The balance is 43½ dinars after

 7. the deduction, less weighing and transport, one and a half qīrāṭs. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 8. A bale the gross weight of which is two qinṭārs 85 raṭls minus the tare

 9. and the "spittle" (defect?) in it, 17 raṭls. Net: two qinṭārs and 71

 10. raṭls. The rate is 16 dinars per qinṭār, the cost is 43⅓ dinars

 11. after the discount and the deduction of two habbas from the [total]

 12. price. Two bales: 85 dinars, the weight of which is ... 

 13. I paid 1¼ for the brokerage (juʿl), weighing and packing [

 14. The balance is 83½ dinars and a qīrāṭs and a habba. I paid

 15. for the price of the wax. With the improvement in the face of the ʿAzīzī dinars,

 16. a dinar and a half minus half a qīrāṭ. The balance to his credit, after that

 17. is ten dinars and two qīrāṭs less one habba. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 18. I sold a jar of sindānī indigo the weight of which is 69 raṭls less

 19. the container, 3 raṭls, net 66 raṭls. The rate:

 20. 33 rubāʿīs per qinṭār, deducting two habbas from each dinar.

 21. The cost: 22 dinars minus a quarter-dinar. After the discount, its weight will be

 22. 21 dinars and five qīrāṭs and a habba. Subtract

 23. from this the brokerage, weighing and freight, half a dinar; the balance

 24. is 21 dinars less seven qīrāṭs. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 25. I sold a jar of ʿAmtānī indigo, net weight 57½ raṭls.

 26. The rate is 30 dinars per qinṭār. The cost is

 27. 17¼ dinars less the brokerage, weighing and packing for a quarter-dinar

 28. The remaining cost is 17 dinars minus one-eighth. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 29. I sold a jar of ʿAmtānī indigo. The weight is 17 raṭls net,

 30. the rate 30 dinars per qinṭār, the price after brokerage

 31. 14 dinars minus seven qīrāṭs. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 32. I sold a jar of Sindānī indigo, net weight after tare

 33. 4 raṭls, 63 raṭls, at the rate of 35 dinars per qinṭar of weight.

 34. The cost after brokerage and discount is 21½

 35. dinars. 

  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 36. I sold a jar of Sindānī indigo, net final weight 85 raṭl, at the rate

 37. of 33 dinars per qinṭār of weight. The cost, after brokerage and discount,

 38. is 21 dinars less one eighth and a habba. 

  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 39. The total: 94 dinars minus one-third. To your credit, the price of the

 40. lac was 10 dinars and two qīrāṭs. The cost is 104 dinars

 41. minus one-quarter. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 42. Received in the weight of the bale of maḥlab: 3 net qinṭars

 43. after the tare of the container; the rate is 12 dinars and half a qinṭār, the cost

 44. 37 dinars and ½ a dinar for weighing. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 45. A bale of rose (petals? marmalade?) was received the weight of which was 2 qinṭārs and 30 raṭls at a rate of

 46. 22 dinars per qinṭar, subtracting two habbas per dinar. The cost is

 47. 49½ dinars weighed, less the brokerage, weighing and transport, which is 1½ dinars

 48. minus a qīrāṭ. THe total is 85½ dinars minus a qīrāṭ after the discount. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 49. A bale of sugar weighing two qinṭārs, 39 raṭls clarified, at a rate of

 50. 10 dinars minus a quarter-dinar for the exchange rate (?): its cost is 23⅔ dinars. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 51. Received for the sugar that was with the roses: 68 raṭls, a rate of 9½

 52. dinars and a price of 6½ dinars.  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 53. Received for refined sugar: 47¼ raṭls, a rate of 12½ dinars

 54. less a qīrāṭ, the cost 3½ dinars and two qīrāṭs,

 55. a total of 33½ dinars minus two qīrāṭs minus brokerage of ½

 56. dinar. The balance is 33 dinars minus two qīrāṭs and a habba because of the

 57. basket, because it has absorbed moisture. If it weren't for Abū Yaʿqūb's sugar

 58. we wouldn't have been able to get rid of it, because we sold it together with him.

 59. A cloth, cotton and ropes: ⅔ dinar and a qīrāṭ, a total of

 60. 119 dinars and two qīrāṭs. To your credit from the proceeds of the indigo and the balance from the proceeds

 61. of the lac: 103¾ dinars. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 62. The sum of the funds due to you in total will be 223 dinars less

 63. one-sixth. I received a quarter-dinar from you minus a kharrūba

 64. from the Mahdī dinars. They charged us a commission of a kharrūba for each

 65. dinar that we bought. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 66. You have three jars of nīl indigo for which we have not found a arrangement. You offered them at

 67. 18 dinars per qinṭār, but no one bought them from me. You left them

 68. until God eased our affairs; if God hadn't eased

 69. our affairs regarding the roses and maḥlab all of which I sold for you,

 70. I would not have succeeded in selling them in the market, even in a year.

 71. As God lives, my brother, I tried my best for your goods

 72. and I made the biggest effort I could. If there had arrived

Bodl. MS heb. a 2/11 11 verso

11 verso

Verso

 1. אלכאפור אלדי וגה אבו יעקוב מע דאוד 
 2. פי אלקאפלה בעד דאוד לבעתה לה קפ דינר 
 3. אלמן וכדא כל רחלכם לא סכר ולא ורד 
 4. ולא מחלב וכל מא וגהחתוה באן דאוד 
 5. אקאם פי אלטריק י שהור ואללולו אלדי 
 6. אשתרא לי אבו יעקוב סלמה אללה 
 7. מא כאן אמרה אלא חסן טלע פיה קריב 
 8. מן נצף אלמאל לא עדמתכם ואלניל אלדי 
 9. וגה ביני ובין צאלח אלי אלסעה ואקף מא לנא  
 10. פיה פאיד 

Verso

 1. the camphor that Abū Yaʿqūb sent with Dāwūd
 2. in the caravan after Dāwūd, I would have sold it to him for 180 dinars
 3. per mann. So with all your goods, neither the sugar nor the roses
 4. nor the maḥlab and everything you sent, because Dāwūd
 5. stayed on the road for ten months. The pearls that
 6. Abū Yaʿqūb bought for me, may God keep him safe,
 7. they sold well and we profited from them close to
 8. half what we invested. The nīl indigo that
 9. was sent (in partnership) between me and Ṣāliḥ is stuck until now. We have no
 10. profit from it.
תנאי היתר שימוש בתצלום