רשומה קשורה ל-רשימה או טבלה: T-S NS J241 + Moss. IV,21.1 + JRL Series B 4089 + T-S NS J240 + T-S NS J1 + T-S 20.137

רשימה או טבלה T-S NS J241 + Moss. IV,21.1 + JRL Series B 4089 + T-S NS J240 + T-S NS J1 + T-S 20.137
  1. ציטוט
    S. D. Goitein and Mordechai Akiva Friedman, India Traders of the Middle Ages: Documents from the Cairo Geniza (Leiden and Boston: Brill, 2008), vol. 3.
    לdigital edition, מהדורה, תרגום ראה
  2. ציטוט
    S. D. Goitein, unpublished editions.
    למהדורה ראה