רשומה קשורה ל-סמי ספרותי: T-S 12.320

סמי ספרותי T-S 12.320
  1. ציטוט
    S. D. Goitein and Mordechai Akiva Friedman, India Traders of the Middle Ages: Documents from the Cairo Geniza (Leiden and Boston: Brill, 2008), vol. 3.
    לdigital edition, מהדורה, תרגום ראה
  2. ציטוט
    S. D. Goitein, Letters of Medieval Jewish Traders (Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1973).
    לתרגום ראה