רשומה קשורה ל-מכתב: Bodl. MS heb. d 66/61

מכתב Bodl. MS heb. d 66/61
  1. ציטוט
    S. D. Goitein and Mordechai Akiva Friedman, India Traders of the Middle Ages: Documents from the Cairo Geniza (Leiden and Boston: Brill, 2008), vol. 3.
    לdigital edition, digital translation, מהדורה, תרגום ראה
  2. ציטוט
    S. D. Goitein, unpublished editions.
    למהדורה ראה