רשומה קשורה ל-רשימה או טבלה: Bodl. MS heb. c 28/6

רשימה או טבלה Bodl. MS heb. c 28/6
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 2. ציטוט
  Jacob Mann, The Jews in Egypt and in Palestine under the Fâtịmid Caliphs (New York: Ktav Publishing House, 1970), vol. 2.
  לdigital edition, מהדורה ראה
  • pp. 245-246
 3. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  למהדורה ראה
 4. ציטוט
  Marina Rustow, [גרסת מסמך גניזה דיגיטלי].
  כולל digital edition