מכתב: Bodl. MS heb. a 2/16

מכתב Bodl. MS heb. a 2/16

תגים

תיאור

Letter of thanks from Ḥalfon ha-Levi b. Menashshe to Khalaf b. Yiṣḥaq. Fustat, ca. 1120s.

Bodl. MS heb. a 2/16 16 recto

16 recto

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.

Recto

 1. בשמ רחמ
 2. מה טובו אהלי משכנות ישרים. המצויינים בארחות מישרים. ובמעגלי צדק
 3. התקועים כאוהל בל יצען במקום נאמן.הנטועים כאהלים נטע יי להחסו[ת] בצלם
 4. המוצבים כארזים עלי מים להשביע נפש שוקקה. הנטויים כנחלים נטיו
 5. לרוות כל עייף וציחה. המרוים כפלגי מים בציון כל נפש עיפה.המטר[י]פים
 6. מאסמיהם לחם חוק לרוב כאשר ירעפו שחקים עלי אדם רב. המזילים צדק[ה]
 7. ממתת ידיהם כשחקים יזלו צדק.לא יתום פרים במעשה הצדקה. ולא יבול
 8. עליהם בגמילות חסדים.כי יגיעם לא יאצר ולא יחסן.כי אם לעניי[ם] מרוד[ים]
 9. יתנוהו.לאכול לשבעה ולמכסה עתיק.המה להקת הקודש ובראשם כבוד
 10. גדלת קדשת שרינו ואדירנו וחשובנו נדיב מקהלותינו מרנא ורבנא חלפון
 11. השר האדיר והמכובד והמיוקר חמדת הקהלות החכם והנבון הנדיב והשוע
 12. ינצרו אלהי מעוזינו ויגוננו. ובצל ידו יחביאו ויצפינו. ומטובו הצפון יעדנו
 13. וידשנו.ובישועתו יראיהו ואל הר קדשו יביאהו. כענין שנא והביאותים אל הר
 14. קדשי ושמחתים בבית תפלתי וג ישא שרי ואדירי ואלופי ומיודעי
 15. [.................] שלום רב בגודל מחנה ורצון שוכני סנה
 16. ותוקף שם טוב להגביר. וברכה לראש משביר.
 17. ואמרת ייי הצרופה לחדשה. ים ודרום ירשה.
 18. תחלה מהאל הנערץ בקדושה. להעמיד שמו כשמים החדשים והארץ החדשה
 19. ומחיות המקדישים בשלושה.בציפורן שמיר חרושה.
 20. ומדת אמון שעשועים המאוששה.העבודה הקשה
 21. ואחרי כן יקבל שלום מעבדו. אני המתפלל בעדו. שיהי רצון מלפני המלמד
 22. אדם דיעה.שיעזרו וישכינו בטח ושאנן מפחד רעה.אמן נצח.
 23. כאן קד צדר כתאב עבדהא אליהא ישמרה צורה אעלם הדרתה וצול מא תפצלת
 24. ותצדקת בה עליה ממא כאן וצולה עלי יד אלשיך אבו סעיד כגק מרור חלפון הלוי היקר
 25. הנבון נט רח בר כגק מר ור נתנאל הלוי הזקן הנכבד נע ודלך כריטה פיהא מן גוזה
 26. ובסבאסה ורק ואמא מא אנא עליה מן אלשכר ואלדעא אלצאלח להדרתו הקדושה
 27. פאלבארי גל תנאה אלעאלם //בה// ולא שך ענדי בצחה דלך ענד הדרתו למא הי
 28. מתחקקה דלך מני ואן דלך באכלאץ ניה ואופא צמיר וקלבהא ישהאד
 29. לממלוכהא בחסן אליקין פי דלך עלי מא קאלו זל כמים הפנים לפנים כן לב האדם
 30. לאדם ואלכאלק יתעלה שמו יסתגיב מן עבדהא פיהא צאלח אלדעה ולא יכליהא מן חסן
 31. אלתופיק ויגעל להא דלך מחסוב בין ידיה כקורבאן מרצי ולא יעדמני בקאהא פקד
 32. גמרני בחר אפצאלהא ומא לממלוכהא מא יכתב אליהא אכתר מן אלסואל ענהא
 33. ואלדעא להא פאנה לו תנאהא פי אלוצף להא אבלג מא יכון מן אנואע אלאנתהא
 34. כאן פצלהא אלדי להא עליה אופא ואשהר ואעלא ואטהר והמקום ברוך הוא
 35. יחסן עאקבתהא ויתוגני בבקאהא ולא יעדמני מננהא ויכלף עליהא כפלי כפלים
 36. פקד אזדחמת מחאסנהא עלי. ותראדפת אלי. ותגאוזת אלחד. ועבדהא יסאלהא
 37. בסט אלעדר פי תקציר אלמכאתבה פאנמא חמלה עלי אצדאר מא יצדרה
 38. מנהא אלא מא יעלמה מן אתסאע חِלמהא ואנהא תדינו לכף זכות וכדלך

Right margin, recto

 1. איצא יצרע בין ידיהא ויסאלהא תקביל רגלין שרינו נדיב הקהלות ואלדהא יזכר בטוב
 2. ואשעארה מא הו עליה מן אלדעא להדרתו הקדושה וחצרתהא מכצוצה מן עבדהא
 3. באגל סלאם ושלומה יגדל לעד נצח ישע רב

תרגום

Bodl. MS heb. a 2/16 16 verso

16 verso

Verso:

 1. ליקר הדרת שרינו ואדירנו וגדולינו ועטרת ראשינו מעבדו ומודה חסדו ומתפלל לאל ב[עדו]
 2. כבוד גדלת קדשת מרנא ורבנא חלפון השר האדיר
 3. הנכבד והמיוקר הנדיב והשוע חמדת הקהלות חלפון הלוי ביר מנשה נע בן אלקטאיף
 4. יעזרו אלהינו על דבר כבוד שמו בר כבוד גדלת קדשת
 5. מרנא ורבנא יצחק השר הנכבד נדיב הקהלות נטריה
 6. רחמנא וברכיה וסעדיה בכל ארחאתיה אמונה אומן

Above the address and written in a different hand:

 1. בן אלקטאיף וגירהא
תנאי היתר שימוש בתצלום