מכתב: NLI 577.2/15

מכתב NLI 577.2/15

תגים

תיאור

Letter from the court to the community of Dhū Jibla in defense of Maḍmūn. Aden, ca. 1135.

תיעתוק

S. D. Goitein and Mordechai Akiva Friedman, India traders of the middle ages : documents from the Cairo Geniza : India book (Leiden and Boston: Brill, 2008), vol. 2.

II, 36

 1. [...] והו [...]
 2. [...] מא הם עלא דא[לך ...]
 3. [...א]ן כאן מעכם ביינה או[ ]
 4. [...] אכואנה ל[כ]ם ועליכם פלם יכרג [...]
 5. [...] מא קאלו נחנא עלי וציה אבונא מטאלבין בחקנא וא[נמא לא]
 6. צהר להם מן [חק]הם כט ולא ביינה בשהוד ולא באידיהם ו[ציה]
 7. צחיחה כמא תגב אלוצאיא: ויהי כראותינו כל הכתוב בכתבכם
 8. וקרינו אתו עליהם [וש]מענו כל דבריהם תמהנו וחרה לנו עד מאד
 9. ואמרנו איך נעש[ה] הרע הזה להוציא דבה [וד]ברים בטלים ורעים
 10. ולבזות בשפת[ים] על מי שהוא ממונה מן ראשי גליות ומן ראשי
 11. ישיבות עלי יש גמיעהם ונאמן השליטים אשר הם במדינת הים
 12. ואשר הם במדבר וע[ת]ה ראינו ואמרנו באמנם כי האנשים האלו
 13. חייבים לקנסם כל אחד [[מה]] ואחד מהם קנס לאדונינו מצמון שר
 14. הקהלות כי הוא חשוב כי הבושת הכל לפי המבייש והמתבייש הכל
 15. לפי כבודו לחומרא מדקאמרי רבנן דמוסיפין על גבול הבושת לגדולים
 16. ו[ה]ו קו זכ לב חד בראינש אקפיד לר יהודה בר חיננא אתא עובדא קמי
 17. ר שמעון בן לקיש וקנסיה ליטרא דדהב ולו נתנו לו כפלי כפלים
 18. לא יועיל עד שירצוהו כי כן אמרו רבו זכ ל תנו רבנן אף על [פי] שנ[תן]
 19. לו כל ממון שבעולם אין נמחל לו עד שיבקש ממנו שנ ועתה השב
 20. אשת האיש כי נביא הוא וג ולהודיעכם //כי// נתחיבו עואץ וישועה וחסן
 21. הכהנים בני חיי רבנ יעקב נעג לאדוננו מצמון שר הקהלות על כל
 22. אחד וא[ח]ד מהם רטלא דדהב על אשר עשו והרחיבו את פיהם
 23. וכתבו בכתביהם דברים שלא כראוי חשד ותלונות ות//י//פלה ודברים
 24. שלוא (!) כהוגן והעיזו את פניהם ולפי כך נתחיבו בקנסות ועוד אמרו
 25. מי שנתחייב קנס נתחייב נדוי ומי שנתחיב נדוי נתחי[י]ב מלקות
 26. ומי שנדוהו ומת בנדויו סוקלין את ארונו:
 27. אנצרו יאסאדתנא איש סבב לשון הרע לאן ליס פי אלמעאצי אשד
 28. מנה ואלכלאם אלסו הו אלדי יסבב אלצרה כק תניא ר אליעזר בן פרטא
 29. או בוא וראה כמה גדול כוחו שלשון (!) הרע מנא ממרגלים ומה מוציא
 30. שם ר[ע] על חברו על א[חת כמה וכמה ...]לה [... ] עליו
 31. [... ]ל ש[...]

תרגום