מכתב: ENA 3363.2 + ENA 3363.1

מכתב ENA 3363.2 + ENA 3363.1

תגים

תיאור

India Book II,54. Letter from the Yeshiva in Egypt to Khalaf b. Yiṣḥaq and Yosef b. Avraham in Aden. Cairo, ca. 1132.

ENA 3363.1 recto

recto

תיעתוק

S. D. Goitein and Mordechai Akiva Friedman, India traders of the middle ages : documents from the Cairo Geniza : India book (Leiden and Boston: Brill, 2008), vol. 2.

p. 1

 1. כלף
 2. צאי לך רבת אוצרות הגבירה לגבירות וממנה זרחו כל המאור//ו//ת
 3. להתיצב לפי קרת לשמח בבחיר ילדיך גביר מחמדיך
 4. הלן בין שדיך ולובש שריון מדיך המתפאר במחמד
 5. בגדיך ומהלליו [[ע]] הם עידיך אש צפו על כל מהללים
 6. לגבר חיילים כיושב אוהלים ההיה קדש הילולים הבד
 7. אשר סיכּך אשלים ושיבר שבט מושלים בנועם חידות
 8. ומשל משלים על כן לפניו ירונו בחלילים זרחה שמש
 9. אביר כל העולים במעלות המעולים הנעשה לו שם
 10. כשם הגדולים הוא שרנו אדירינו הנכבד עלינו והיקר
 11. בישיבתנו כבוד וג' חלפון השר האדיר ההכ והנ הדר התל
 12. המיוקר בשרידים אשר בושו לפניו נבוני העת בלימ//ו//דים
 13. וכל לחם צידם יבש היה ניקודים יעטה ברכת מורה
 14. ידיו כבידים והראים רוכבי צמידים ואשר היה בנוקדים
 15. והנחיל ארץ מגדים ויאמר עדים וישא שלומות נאגדים
 16. בברכות [[בברכות]] המעותדים לנפרדים בשפה אחת
 17. ודברים אחדים תחלה ממושיב יחידים ומאופנים אשר
 18. בנהר ד[י]נור רועדים ומישרים מזהב ומפז רב נחמדים
 19. משער הישיבה כסא יו המונחל לידידים להורות דת
 20. דין באי[גו]דים להעיר אוזן לשמוע כלימודים ולהנחיל יש
 21. [אוהבי]ם [ו]חסידים ומאת חכמי התורה העומדים על משמר
 22. לאמר

תרגום

ENA 3363.1 verso

verso

p. 2

 1. שמעו דבר יו החרידים והשרים הרודים וביקר שרי[נו]
 2. מתעודדים מהחבירים הסופרים המגידים בחנית
 3. חקקיהם בקצה משענותם מהלל היחידים ומשאר
 4. סמוכיה המתמידים עתר ותחנה על חי שרנו הדר
 5. התלמידים רצוי היש יזכה פני חי העולמים להבה
 6. המימיך השר הנעלם ביופי שבחיו אתה שרנו רצוי
 7. הישיבה צוית בקר לזרוח מאור פניך אז יידעת
 8. השחר מקומו לההיל מנגה זרחיך סב דמה לך
 9. לע//ו/פר האיילים להסב עפרי תאומים אליך [[ואריו]]
 10. וארייות להיות חייליך כי גדלת למאוד בבינתך
 11. ועצמת בתומתך וביראתך ותרכב על במתי התום
 12. כתימני ונחתום והולכי עלי דרך אישרוך וכוכבי
 13. שחק ביצרוך וגד//ו//לי שרים אדרוך שרית עם הכל
 14. ותוכל ושכל הזמן לא שכל ותיף במאוד מאוד ותצלח
 15. להכלל בסוד העומדים בסוד יו יריאיו וחושבי שמו
 16. ויכריזו עליך עליך (!) בהוסדם כי זה כל האדם מה
 17. טובו ומה יפיו רך וקשה אוצר בלום גביר לכל
 18. חלום האלף מהכרם לו העלום ויתר גויי ינחלום
 19. אשרי שזה גידל במעלציו וזה יצא מ[ח]לציו ישל[ח]

ENA 3363.2 recto

recto

p. 3

 1. [...]ת [[חייליהו]] כבודיהו ומציון יסעדיהו יזכור כל מנחו[תיו]
 2. חסד בה שם אורחותיו דרך אראינו בישע אלהים
 3. להקריבו קטורת סמים אלמן אלעוד הנשלח על יד חשובנו
 4. אהובנו כבוד מר ורבנ' ח ה הנ ה הל אהו היש יעזרו מעוזינו
 5. על דבר כבוד שמו ויצליחו בכל דרכיו בן נכבדינו וזקיננו
 6. כג'ק מרנא ורבנא נתנאל הלוי הזקן הנכבד זל כקטורת מעולה
 7. חסד אמת מן ינצרוהו אשר בכל עת שריחו נודף כל ריח
 8. מור שודף ועליהם הוא עודף ועשנו עולה כעמוד
 9. הענן כהתקבל לחמול אשר אין דרך לנטות ימין
 10. ושמאל וראינו חשובינו הוד הלויים הנזכר מודה שבחו
 11. ביותר ומאשר מהלליו וטוב מפעליו ונדיבתו הנברה
 12. ודרכו הישרה ובינתו המאושרה גם סיפר אהבתו
 13. לישיבתינו וחיבתו למשרתינו והוסיף על ההיגיע
 14. וכה אמרנו ראה ריח שרנו כריח מר דרור
 15. אשר בירכו יו צבאות כגודל ברכותיו ימלא יו משאלתיו
 16. והיה בצריו ועזר מצריו והיפיחו נצריו להינצל
 17. מנצוריו ומכל מהמורי מגוריו יביאיהו מלך יעקב
 18. חדריו להצליחהו בכל עניניו ויחידהו בשמחה את
 19. פניו ירוצו אחשתרפי איגרותיו מבולהים להיראות
 20. בשער הישיבה ויציצו מעיר כעש[ב האר]ץ בכל
 21. [.]ל[…]ותיו ושאילותיו אל[... ] מברכותיו

ENA 3363.2 verso

verso

p. 4

 1. בהדריו ממחנה אביריו לבוז בז ולשלול שלל
 2. ומהלל ויעמיד על סלע רגליו בתוך דגליו ובניו
 3. ירב המשא עליו במכלוליו ונכבד בארצו
 4. במילוליו כי עני... ואליו יבואו כל המיחלי[ם]
 5. למיחליו [...] ו.רב בכלל לשרנו ולכלליו ולכל החוני[ם]
 6. עליו נצח וג'
 7. אלשיך יוסף
 8. ישא שרנו אדירנו וג' יבורך במוצאיו ומובאיו
 9. יתניהו לחן לח ולר בעיני כל רואיו על פלגי מי
 10. עזרה וסעד פארות ישליח וכל אשר יעשה יצליח
 11. שלום רב וישע נזרב וגיל נקרב להגביר כקרב
 12. ולשית עויין נצרב מהמלך הרב ומשומרי
 13. מזרח ומערב ומנחמדים מזהב ומפז רב ומש
 14. היש ההיכל הנערב המובטח לעמוד עד עת בוא מוש[יע]
 15. ורב מכ הח והתמי וראשי צב העם ושרי האלופים
 16. והחבירים הסופרים ושאר הסמו בבחוניה הנצבים לש
 17. את פני דר מעוניה ומתפללים על חיי קציניה
 18. אשר .[רא]ש יעקב מגניה להודיע יקרת קדושיה
 19. .ה.[... ]ל.ם וטהרת החסידים בקדש. כי א[...]
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • ENA 3363.1: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain
 • ENA 3363.2: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain