מכתב: ENA NS 21.7

מכתב ENA NS 21.7

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2017

תיאור

מכתב מאת ̇כַלַף אל חלפון, עַיְ̇דַאבּ עדן, שנת 1131 לערך ב47. ENA NS 21.7 חומר הכתיבה: נייר; מידותיו: 15.4 x 15.5 ס"מ. פרסום ראשון בספר הודו, ב, עמ' 329–333. מכתב קטוע ראש שכתב ̇כַלַף, מן הסתם מעדן, אל חלפון השוהה בעַיְ̇דַאבּ לפני שובו למצרים. הוא מבקש ממנו לחלק אצל נכבדי מצרים מתנות שהוא שולח ולהעביר לנמעניהם שני מכתבים. בסיכום חשבון נמצא שהוא חייב לחלפון רבע דינר. 'בכסף' (אחר) יקנה דברים שהורה חלפון לקנות בעד ראש הישיבה מצליח הכהן. הכותב גם מבקש מחלפון להתנצל בפני שני חזנים בפֻסטאט, על כך שלא השיב למכתבם.1

ENA NS 21.7 1

1

תיעתוק

S. D. Goitein and Mordechai Akiva Friedman, Ḥalfon the Traveling Merchant Scholar : Cairo Geniza Documents‎ (in Hebrew) (Jerusalem: Ben Zvi Institute, 2013), vol. 4.
 1. [... א]כִד כתאב דכר [...]
 2. אלכתב ויגריהא ואן [לם] יראה ראי פיתרכה [...]
 3. [כ]תבת למולאי נסכה אִ[לר]סאלה והדה נסכתהא כ[למה בכלמה]
 4. ..מִןִ עוד סן ברסם מלאי (!) אלאך אלנזר מן וכר[יטה ברסם (?)]
 5. [סייד]נא [̇ש̇צ] ופי וסט אלכריטה כ[ריטה] לטיפה פיהא [...]
 6. עִוִדִ תקיל ברסם סיידנא וקארורה פיהא ̇ה אואק זבאִדִ
 7. [בר]סם אלרייס אִ[בו] אִלִנִגם וקיתין ו̇ג אואק ברסם בן אלקטאיף
 8. וקיה ואִלתִלתִי וקיה ואבו סעיד אלחזאן וקיה וכריטה פיהא
 9. ̇י̇ד מן [ו]נצף קרנפל ברסם אבו אלפרג אלצירפי ונצף מן נאחיה
 10. ברסם מא ינובה [ואסאל]ך איצא אכצאץ אצחאבנא גמיעהם
 11. אלסלאם ותעלמהם אסתיחאשי להם כתב אללה סלאמתהם
 12. וכאן ענדי למולאי נצאפי אבעת לה בה ראצכת ונצאפי ען
 13. אללחם אלדי מן אלשיך אבו אסחאק בן מעטי ונצאפי קימה אבר
 14. [צ]ח דינאר ונצף ענד מולאי קיִמהִ קרפה דינאר ורבע תבקא
 15. ענדי למולאי רבע דינאר ואנא אשתרי לסיידנא באלדנאניר
 16. כמא רסמת ואנפדה צחבה אבו אלימן כמא רסמת וקד צדר
 17. אלי מולאי כתאבין צחבה הדה אלכתאב אלואחדה ללשיך
 18. אבו זכרי ואלאכרי לאבו אלפרג אלצירפי תחתפץ לי
 19. עליהם חתי תוצלהם אליהם ואן אסתגנית ען אלברניה ולם
 20. תחתאגהא פארסל לי בהא מן עידאב צחבה בעץ אצחאבנא
 21. ומא כאן למולאי מן חאגה או כדמה שרפני בדלך יכץ
 22. סיידי עזיז נפסה באפצל אלסלאם ותכץ עני סאדתי

Margin

 1. [...] סלאם ותערפהם שדִהִ שוקי אליהם ואסתיחאשי
 2. לדוִ. יאקתהם ושלם

II, 47

 1. [... א]כד כתאב דכר [...]
 2. אלכתב ויגריהא [ואן לם] יראה ראי פיתרכה [...]
 3. [כ]תבת למולאי נסכה רסאלה והדה נסכתהא כ[למה כלמה]
 4. ... עוד סן ברסם מלאי (!) אלאך אלנזר מן וכר[יטה ברסם(?)]
 5. [סיי]דנא ... ופי וסט אלכריטה כ[ריטה] לטיפה פיהא [...]
 6. עוד תקיל ברסם סיידנא וקארו[רה] פ[י]הא אואק זבאד
 7. [בר]סם אלרייס א[בו] אלנגם וקיתין וג אואק ברסם בן אלקטאיף
 8. וקיה ואלתלתי וקיה ואבו סעיד אלחזאן וקיה וכריטה פיהא
 9. וקית[ין ונ]צף קרנפל ברסם אבו אלפרג אלצירפי ונצף מן נאחיה
 10. ברסם מא ינובה [ואסאל]ך איצא אכצאץ אצחאבנא גמיעהם
 11. אלסלאם ותעלמהם אסתיחאשי להם כתב אללה סלאמתהם
 12. וכאן ענדי למולאי נצאפי אבעת לה בה ראצכת ונצאפי ען
 13. אללחם אלדי מן אלשיך אבו אסחאק בן מעטי ונצאפי קימה אבר
 14. [צ]ח דינאר ונצף ענד מולאי קימה קרפה דינאר ורבע תבקא
 15. ענדי למולאי רבע דינאר ואנא אשתרי לסיידנא באלדנאניר
 16. כמא רסמת ואנפדה צחבה אבו אלימן כמא רסמת וקד צדר
 17. אלי מולאי כתאבין צחבה הדה אלכתאב אלואחדה ללשיך
 18. אבו זכרי ואלאכרי לאבו אלפרג אלצירפי תחתפץ לי
 19. עליהם חתי תוצלהם אליהם ואן אסתגנית ען אלברניה ולם
 20. תחתאגהא פארסל לי בהא מן עידאב צחבה בעץ אצחאבנא
 21. ומא כאן למולאי מן חאגה או כדמה ערפני בדלך יכץ
 22. סיידי עזיז נפסה באפצל אלסלאם ותכץ עני סאדתי

Margins:

 1. [...] ותערפהם שדה שוקי אליהם ואסתיחאשי
 2. ... ושלם

תרגום

ENA NS 21.7 2

2

Verso

 1. ותכץ עני גמיע אצדקאנא ואצחאבנא פי מצר ברוכים יהיו
 2. אלכביר מנהם ואלצגיר באפצל אלסלאם אלגזיל ושלם
 3. ותעתדר לי אלי אלחזאנין ברד אלגואב אליהם פאני כנת
 4. עלי שגל ללא ינסבוני אלי שי אכר תחצר פי גיבתי ושלםִ

Verso:

 1. ותכץ עני גמיע אצדקנא ואצחאבנא פי מצר ברוכים יהיו
 2. אלכביר מנהם ואלצגיר באפצל אלסלאם אלגזיל ושלם
 3. ותעתדר לי אלי אלחזאנין ברד אלגואב אליהם פאני כנת
 4. עלי שגל ללא ינסבוני אלי שי אכר תחצר פי גיבתי ושלם
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • ENA NS 21.7: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain