רשומה קשורה ל-מכתב: Bodl. MS heb. c 28/16

מכתב Bodl. MS heb. c 28/16
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 2. ציטוט
  Jacob Mann, The Jews in Egypt and in Palestine under the Fâtịmid Caliphs (New York: Ktav Publishing House, 1970), vol. 2.
  לdigital edition, מהדורה ראה
  • pp. 279-280