מסמך משפטי: T-S K25.240.19

מסמך משפטי T-S K25.240.19

תגים

תיאור

Autograph order in the hand of Avraham Maimonides. Al-Makīn (=Abū l-Majd?) is to give 3 dirhams to the relative of the Andalusī rabbi ("Toledan" is crossed out) and 2 dirhams to the old Persian man. This was written three weeks prior to T-S K25.240.20, which is also for the relative of the Toledan rabbi ("Toledan" was not crossed out there). T-S K25.240 consists of small written orders, partly in Hebrew and partly in Arabic script, for monthly payments, made out of the rent-revenue from the pious foundation (waqf) 'Compound of the Poor' or from the pious foundation made by the physician al-Muhadhdhab. All dated orders are from spring and summer, 1218. (Information from Mediterranean Society, II, pp. 420-421, App. A 48-92; pp. 449-450, App. B 39b [dated 1210-1225]; Cohen, Poverty and Charity in the Jewish Community of Medieval Egypt, pp. 218-220)

T-S K25.240.19 1r

1r

תיעתוק

Mark Cohen, unpublished editions‎ (in Judaeo-Arabic).

19

  1. ב
  2. אלשיך אלחזן אלמבין שצ'
  3. יוצל לקריב אלרב //זל// [[אלטליטלי]]]
  4. אלאנדלסי תלתה דרהם שבת
  5. וללנזיר אלעגמי ושלום במדבר
  6. דרהמין

תרגום

T-S K25.240.19 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • T-S K25.240.19: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.