רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: Bodl. MS heb. c 13/16

מסמך משפטי Bodl. MS heb. c 13/16
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 2. ציטוט
  Mordechai Akiva Friedman, Jewish Marriage in Palestine: a Cairo Geniza study, The ketubba texts (Tel Aviv: Tel Aviv University, Chaim Rosenberg School of Jewish Studies, 1980), vol. 2.
  לdigital edition, מהדורה ראה
  • Doc. #19, 207-9
 3. ציטוט
  משה גיל, (634–1099) ארץ-ישראל בתקופה המוסלמית הראשונהv‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 2.
  לdigital edition, מהדורה ראה
  • #246