מסמך משפטי: JRL Series A 1159

מסמך משפטי JRL Series A 1159

תגים

תיאור

Fragmentary record of sale; the script suggests that this was written in the Ottoman period.

JRL Series A 1159 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto

תיעתוק

Phillip Ackerman-Lieberman, [גרסת מסמך גניזה דיגיטלי].
  1. בהיות שמכר החכם המכונה כהרר מרדכי מיוחס נע מחצית חזקת החנות שבסוק אל...[
  2. לרהר יוסף הנז מכירה גמורה לחלוטין בשטר שזמנו ביום חמישי שלשה ועשרים יום לירח אלו[ל
  3. סומך הזקן נע וכרה יהודה אראגיל נע וכשנפטר הכהר מרדכי הנז חיי לרבנן ולכל ישראל שבק .[
  4. נע מתחת כתובתה שהיה לה עליה בעלה הנז וקודם שנפטרה מ דבורה הנז הקדישה מחצית
  5. והודו האחים החכמים ומעולים מורר טודרוס נרו וכההר\' יוסף הכהנים נרו שמה שהקדישה ...[
  6. ... .... ורשות וזכות וחזקה בחזקת התנות הנז\' כלל ככתוב בשטר שזמנו ביום ש..[
  7. כהר ... ... זמרה בן .. יוסף וכהר יצחק ברבי ..... .... ותביעות ..[

תרגום

JRL Series A 1159 1 / 1 leaf, verso

1 / 1 leaf, verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL Series A 1159: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0