מסמך משפטי: Bodl. MS heb. b 11/12

מסמך משפטי Bodl. MS heb. b 11/12

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 1988

תיאור

Legal document, mentions ziqnei ha-yishmaelim. Deed of authorization of son to represent mother before her two brothers concerning the collection of debt at Efrayim b. Shemarya's court. Written in Tyre, confirmed in Fustat.

Bodl. MS heb. b 11/12 12 recto

12 recto

תיעתוק

משה גיל, (634–1099) ארץ-ישראל בתקופה המוסלמית הראשונהv‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 2.

....

 1. [ועוד הרשי]תיו להשביע ולהחרים בפניהם ושלא בפניהם ולא ימחה [אדם]
 2. [בידו כי במחשבה] טובה מניתיהו ובדעת נכונה שמתיהו ובלב ברור עשיתיהו וב[
 3. [ ] אז קנינו מידה בכלי הכשר לקנות קניין גמור חמור במנה דכש[ר]
 4. [למקניא בה על מה שכתוב] ומפורש למעלה בביטול מודעין ותנאיין ובאו שתי בנותיה סכינה
 5. [אשת ] בן אלפציץ וסתית אשת מנחם הכהן בן עלי הנודע בן אלמנבור שהם
 6. [ ]ד והודו בבית דין שאין להם תרעומת בירושה זו ובעבור לחזק
 7. [ ירו]שתו ושיגיע אל אמם צ/י/וה החוב שלה על אביהם כתבו ליוסף אחיהם
 8. [ א]ל זקני הישמעאלים כדי שלא יעכב אדם עליו ושלא //יאמר// אדם //שמא// בדבר וכתבנו
 9. [וחתמנו ונתננו ל]יוסף הלוי בן סעדיה להיות בידו לזכות ולראייה ונכתב ברביעי
 10. [בשבת בחודש ] בשבעה ימים בו בשנה השנייה לשבוע שנת ארבעת אלפים ושבע
 11. [מאות ותשעים ו]שבע שנים ליצירה וק[יי]ם ויש בשטר הזה מטושטש בשורה שמינית
 12. [ ] עשרים וארבע תלוי ביני חיטי יאמר שמא וכולם קיימין וזה הוא קיומם
 13. [ ס]עדיה ננ שלמה בן צדקה ננ יצחק הכהן בר חגי ננ
 14. [ בר יהו]שע החבר תנצבה ש ג ם כ ט
 15. [ ] שמואל החבר ברבי משה החבר נע שמואל בר כלף ננ ם ש ת ס ט ד י ש כ ש ת ר ו ט ב
 16. בר] אפרים נע יוסף הכהן הרביעי בחבורה ברבי יעקב נע ת ו א ב צ א
 17. [ ] במותב תלתא כחדא שטר אור/כ/תא דא דנסחה ושהדוהא כתיבין לעלא וקיומה
 18. [מינה וביה שה]די אלין דחתימין עלה ואתו שבי מהמני כשירי ואשהידו
 19. [על חתמות יד שהדי] שמואל בר כלף ננ יצחק הכהן בר חגי ננ וכן נמו קמנא
 20. [אנחנא בידינא על חתימות] שהדיא אלין בכיר ידיהון גם הוחזקא לנא בבידינא דנן
 21. [חתימת יד גדולת קד]ושת מר ורב יוסף הכהן הרביעי בחבורה ברבי יעקב נע ב י יע ת ל ח י ד ז כ ה
 22. [אישרנוהי וקיימנוהי כ]דחזי אפרים זע החבר בסג ברבי שמריה ננ ר ח ה ז י לי ע י
 23. אברהם בר מבשר ננ יפת החזן בירבי דויד החזן ננ

תרגום

Bodl. MS heb. b 11/12 12 verso

12 verso
תנאי היתר שימוש בתצלום