מכתב: BL OR 5566B.31

מכתב BL OR 5566B.31

תגים

תיאור

Letter from Mardūk b. Mūsā to Nahray b. Nissim. In addition to some words about the trade of clothes, Marduk asks Nahray to assist a man who is coming to Fustat soon; the man's name has been lost.

תיעתוק

משה גיל, במלכות ישמעאל בתקופת הגאונים‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1997), vol. 3.

ממורדוך בן מוסי נע

אל נהראי בן נסים נע

 1. כתאבי יאסידי ומולאי אטאל אללה [בקאך
 2. [ ] בעאדתך לי בקין מן סיואן [
 3. [ ] כתירה [
 4. ולם .... [
 5. לך ענדך מנהא [ ] ונצף יכון
 6. ולי ענדך מן מא וזנתה עליך פי אל ...
 7. מן קבל ישועה געל נצף דינאר יכון גמלה [
 8. דינאר ....... ונצף קיראט אלבאקי לך ענדי דינאר וקיראטין וכדלך [
 9. אבי צחק ברהון דינאר ונצף אלבאקי ענדך גאיז מע .... [
 10. לה ענדי תמן פלפל ד' דנאניר וקיראטין נחב מנה כמא לם תזאלו עואידה יקבץ

לי

 1. אלב[קי]ה מן אלבזאז והי אלדינארין אלתי דכרת לאן ..... קד [ ]

לי פי אל

 1. [ ] ויתם בקית אלמתאע קד וצל כתאבה ....
 2. אבי צחק ברהון אני לאים לה ואנת תעלם [
 3. אל[ ] עליכם ול[ ] תמן אלמתאע כאמל לם כליתך עליה ....
 4. אסלך פי אמר אל[ ] לאן כאנת אלמראכב עלי אקלאעאת ולם יצל [
 5. צעאליך פעליה כאנת [ ] וקד וצל ולם ..... פ[
 6. תתבת אבן ...... [ ] בקיתך וכאן סבב תאכיר אל ... את ענך [
 7. קד ע למן כרגת אל אלריף דפעתהא אלי סידי אבו
 8. [ ] ... ינפדהא אליך נסייהא אלרגל ענדה פלמא כאן פי האדה אלגמעה [
 9. מצאת פכרני פיהא פ אלי מן בעד מא וקד
 10. ... אלי [ ] אלי אלבחר והי תכרג פי האדה אליומין [
 11. [ ] סידי אבי יעקוב יוסף אלכהן וקד אנפדת אלמעגרין ואל
 12. [ ]ע סידי אבי יעקוב וקד אקלע פי אל[ ] ורגע והו יפ[
 13. [ ] דפעת אלבקיה אלי סידי אביצחק ברהון [
 14. [ ]ה אלמנארה מרכב אבן [ ] כאנת
 15. [ ]אי יאכד ... אלא .... [

(margin)

 1. [ ]
 2. ודכל
 3. מן בעד
 4. מא קדמני
 5. עליהא לל
 6. לאני כנת
 7. צמנת ענהא
 8. פאן חסן
 9. ענד מולאי
 10. [ ]
 11. עליהא
 12. יכון ענהא
 13. אלואגבאת
 14. וגמיע אלמוצה

(top of the page)

 1. נדפע
 2. אליה אל
 3. וננפדה
 4. אליך אל [
 5. [ ] יכון
 6. לי [

תרגום

משה גיל, במלכות ישמעאל בתקופת הגאונים‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1997), vol. 3.

verso

 1. [ ] ענדי יסע פיה מולאי מן תמן אלמתאע לאן מא כאן מעי [
 2. [ ] ג' דנאניר ונצף וקיראטין חבה וקד סאלני
 3. [ ] אכתב אלייך כתאב פי ...... והו מא יחתאג כתאב מע
 4. [ ] אנה רגל קליל מתל מן אל עשא עפא ואלכירה ולעל
 5. [ ] ... רזקה פנחב מנך במא לם תאל עואידך פי
 6. תע[ ] מעה לאן נחן מא אבקינא מכתוב ואל[
 7. מע [ ] אליך והו רגל מסתמר פפעל אלכיר ואקל
 8. פיה כפאיה ומשאהדתה תעלם חאלה ו .... א [
 9. [ ] כתאב מולאי אבו צחק ברהון [א]נה לאים לה [
 10. [ ] שאכר לך אעלם דלך .... תכתץ
 11. רוחך באתם אלסלם [ואן] תכון למולאי מן חאגה ישרפני בהא ואלמראכב
 12. [אקלעת] מן אלכנאיס [ ] אללה ימן עליהא באלריח וא[נא] מחבך
 13. [ ] פצלך [ ] וצל כתאבך אלי אליום ווק[
 14. מא ואללה אלעטים באסמה לא אקדר [ ] מולאי
 15. מכאפה אכרא פאללה יחסן גזאך וקד סרני בייע אלמתאע פנחב ביע אלבאקי
 16. בפצלך וקד וצל אלי [ ] מא דכרתה פי כתאבך אללה לא יעדמני בקאך [
 17. מא אפר פפרג אכתר רחלי ובקית מקים אלסנה הון וקד ואללה יאמולאי [
 18. מפארקתי אלי אהלי אלסנה לא חילה ואמא אלקפץ אלנשאצר צאע [
 19. אלאמיר אהל עלי פיה ברחיל נחו מ' דינאר וצאע רחלי [
 20. האדה גמלה פאמא אחתאג אוכד עליך פי ביע אלבקיה [
 21. פמא יאמולאי ואללה אלעטים אקדר לך ישכר [
 22. לא ילחק אללה ישאהדני פרחך וירזקך ... אלתא[

(margin)

 1. מן חאגה
 2. ישרפני בקצאהא
 3. לא עדמני אללה
 4. בקאך

(address, upside down)

 1. [ ] נסים נע מחבה מרדוך בן מוסי נע
 2. [ ] וסעאדתך

BL OR 5566B.31 recto

recto

recto

 1. כתאבי יאסידי ומולאי אטאל אללה בקאך מן [ 
 2. ] ען סלאמה ל[    ] בקין מן סיואן [
 3. ] כתירה [
 4. ] תחמלהא [
 5. לך ענדך מנהא [               ] ונצף ודלך יכון לחסיין אל[ 
 6. ולי ענדך מן מא וזנתה עליך פי אלרדאין נסיג וג'זל וקצאר[ה
 7. מן קבל ישועה געל מן סלפה כתאנך נצף דינאר יכון גמיע [ 
 8. דינאר וסדס ונצף קיראט אלבאקי לך ענדי דינאר וקיראטין וחבה [
 9. אבי צחק ברהון דינאר ונצף אלבאקי ענדך גאיז רבע וסדס אלא חבה [ 
 10. לה ענדי תמן פלפלי ד' דנאניר וקיראטין נחב מנה כמא לם תזאל עואידה יקבץ' לי
 11. אלב[קי]ה מן אלבזאז והי אלדינארין אלדי דכרת לאן שריכי קד דפע לי פי אל 
 12. ] ויתם גמלה [                     ] בקית אלמתאע קד וצל כתאבה למולאי אלשיך
 13. אבי צחק בר[הון] והו ידכר לה פיה אני לאים לה ואנת תעלם [כ]לקי [
 14. אל[        ] אליכם ולל[               ] מן אלמתאע כאמל לם נלומך עלייה ג'יר אנה [
 15. ] לך פי אמר [             ] לא ראית אלמראכב עלי אקלאע והו לם יעלם [
 16. צעאליך פעליה כא[                ] וקד וצל סאלם ואוצקתה פי [
 17. צחבת אבן מוסי [                       ] וכאן סבב תאכיר אלרדאת על[
 18. קד עמל [                   ] לאן כרגת אלי אלריף דפעתהא אלי סידי אבו [אסחק
 19. אב]ן פראח ינפדהא אליך נסייהא אלרגל ענדה פלמא כאן פי האדה [
 20. מצ'את פכרני פיהא פ[          ] אליי מן בעד מא תמרתת ושך עלי דלך כתיר וקד 
 21. ] אלי אלבחר והי תכרג פי האדה אליומין ננפדהא
 22. ] סידי אבי יעקוב יוסף אלכהן וקד אנפדת אלמעגריין ואל
 23. ] לסידי אבי יעקוב וקד אקלע פי אל[    ] ורגע רהו יפ[
 24. ] דפעת אלצרה אלעקיק אלי סידי אבי יצחק ברהון ואלדי רגע 
 25. ת]חת אלמנארה מרכב אבן אל[       ] ואללכי ואבן [
 26. ] יאכי…

recto

 1. אני כותב לך, אדוני ורבי, ייתן לך אלוהים אריכות ימים, מ… 
 2. שלומי טוב… בסיון… 
 3. תשלח אותם… 
 4. מזה אתה חייב… 
 5. וחצי. וזה יהיה לזכות חסין אל… 
 6. ולי אתה חייב בעד מה ששילמתי בשבילך בעד שתי האדרות, אריגה וטווייה, וכיווץ…
 7. מאת ישועה, תשר מתוך דמי ההובלה בעד הפשתים שלך, חצי דינר, וסך הכול…
 8. דינר ושישית וחצי קיראט; היתרה לזכותך אצלי: דינר ושני קיראטים וחבה…
 9. אבו אסחק ברהון דינר וחצי; היתרה לחובתך עוד רבע ושישית, פחות חבה…
 10. אני חייב לו את אל התמורה בעד (רַטְל ?) פִלְפִלי, ד' דינרים ושני קיראטים. אבקש ממך, על פי מנהגיך ייפסקו – שתקבל בשבילי
 11. את היתרה ממוכר הבגדים, הם שני הדינרים שהזכרתי, כי שותפי כבר שילם לו
 12. …ותשלים את הסכום… שאר האריגים. הגיע מכתבו אל אדוני ורבי
 13. אבו אסחק ברהון, והוא כותב לו בו שאני מאשים אותו; אבל אתה הלוא יודע את טבעי…
 14. …האריגים בשלמותם, לא האשמתי אותך על זאת, אלא שהוא…
 15. …לא ראיתי שהאוניות עומדות להפליג, והוא לא ידע…
 16. דלפונים… הגיעו בשלום והעמסתים…
 17. עם אבן מוסא… האדרות איחרו בגלל…
 18. …כי יצאתי אל הריף ומסרתי אותן לאדוני אבו אסחק
 19. אבן פראח שישלחם אליך, אבל האיש שכח אותם אצלו, וכאשר הגיע הזמן…
 20. הלכו והחזיר אותי אליהן(?)… אחרי שנרקבו, והדבר גרם לי עוגמת נפש רבה 
 21. …אל הים, והם יצאו ביומיים הבאים, אשלח אותם
 22. …אדוני אבו יעקוב יוסף הכהן. כבר שלחתי את שני הצעיפים
 23. …לאדוני אבו יעקוב, והוא כבר הפליג… אבל חזר…
 24. מסרתי את כיס אבני האודם לאדוני אבו אסחק ברהון, ומה שחזר
 25. …תחת המגדלור (נמצאות) אוניית אבן אל… ואללכי ואבן…
 26. אחי…

BL OR 5566B.31 verso

verso

verso

 1. ] ענדי יסתופיה מולאי מן תמן אלמתאע פאן מא בקי מעי[ 
 2. ענ]די ג' דנאניר ונצף וקיראטין וחבה וקד סאלני מולאי
 3. אלשיך       אן א]כתב אליך כתאב פי ק[     ] והו מא יחתאג כתאב מע ⟦         ⟧
 4. ] אנה רגל קליל אלמתל מן אל⟦עפוא⟧ פצ'ל ואלכירה ואלעלו
 5. ] מנא בחקה פנחב מנך כמא לא יזאלו עואידך פי אל
 6. תע[                         ] מעה לאן נחן מא אבקיינא מגהוד ואלדי [
 7. מע [                        ] לך והו רגל מסתו[ר    ] בפעל אלכייר ואקל [מן הדא
 8. פיה כפאיה ומשאהדתה תעלם האלה וחאלהא וקד שק עלי מן [
 9. ] כתאב מולאי אב[י] צחק ברהון [א]ני לאים לה ואללה אל[עאל]ם [
 10. מן [       ]אצת [                      ] שאכר לך אעלם דלך ואייקנה ותכץ
 11. רוחך באתם אלסלם [ומא] כאן למולאי מן חאגה ישרפני בהא [ורג]ע מרכב 
 12. מן אלכנאיס [                ] אללה ימן עליהא באלריח ואנא מחבך
 13. ושאכר תפצ'לך [                         ] וצל כתאבך אליי אליום ווק[פת מנה עלי] סלאמתך
 14. ] מא פעלתה מעי פאנא ואללה אלעטים באסמה לא אקדר אן [אב]ל[ג] מולאי 
 15. מכאפה אבדא פאללה יחסן גזאך וקד סרני ביע אלמתאע פנחב ביע אלבאקי
 16. בפצלך וקד וצל לי גמיע מא דכרתה פי כתאבך אללה לא יעדמני בקאך ואדרכני
 17. מכאפה פפרג' אכתר רחלי ובקית מקים אלסנה הון וקד ואללה יאמולאי [
 18. מפארקתי אלי אהלי אלסנה לא חילה ואמא אלקפף אלנשאדר צ'אע [פי מרכב
 19. אלאמיר אהל עלי פיה ברטיל נחו מ' דינר וצ'אע רחל [
 20. האדה גמלה פאמא(!) אחתאג אוכד עליך פי ביע אלבקיה [
 21. פמא יאמולאי ואללה אלעטים אקדר אודי לך שכר [
 22. לא ילחק אללה ישאהדני פרחך וירזקן חסן אלתא[

verso, right margin

 1. [ומא כאן]
 2. [למולאי]
 3. מן חאגה
 4. ישרפני באקצאהא
 5. לא ערמת[ך]

verso, address

 1. מולאי וסידי אבי יחיי נהראי בן] נסים נ''ע                         מחבה מרדוך בן מוסי נ''ע

verso

 1. …(היתרה) שאני חייב, תגבה אותה, אדוני, מן התמורה של האריגים, כי לא נותרו אצלי… 
 2. …יש אצלי ג' דינרים וחצי ושני קיראטים וחבה, וביקש ממני אדוני
 3. (ורבי)... שאכתוב לך מכתב בעניין… הוא אינו זקוק למכתב עם 
 4. …הוא אדם שאין רבים כמוהו באצילות ובטוב לבם, והגדולה
 5. …מאתנו על פי המגיע לו. אבקש אפוא ממך, על פי מנהגיך הטובים, בל ייפסקו, כי
 6. …עמו, כי אנחנו עשינו את כל המאמצים…
 7. …הוא אדם חסיד… בעשיית טובות; ואף בפחות מזה
 8. אפשר להסתפק לגביו. מראהו יודיע על מצבו ועל מצבה. הצטערתי על
 9. …מכתב אדוני אבו אסחַק בַּרְהוּן, שאני מאשים אותו; אלוהים הוא היודע…
 10. …מודה לך, (אתה) מיטיב לדעת, ובוטח בזאת יותר. קבל נא
 11. את מיטב דרישות השלום; ואם יהיה לך צורך, אדוני, בקנייה, כבדני בו. חזרה אונייה
 12. מאלכנאים… אלוהים ימציא להם רוח בחסדו. ואני אוהבך
 13. ומודה חסדך… היום הגיע אלי מכתבך וקראתי בו על שלומך
 14. (ועל) מה שעשית עמי. חי אלוהים הגדול, בשמו, לא אוכל להשיב לך אדוני
 15. כגמולך לעולם; ייטיב אלוהים את גמולך. שמחתי שמכרת את האריגים; אבקש ממך שתמכור את השאר
 16. בטובך. וכבר הגיעו אלי כל הדברים שציינת במכתבך, אל ייקח ממני אלוהים את חייך ויאפשר לי
 17. לגמול לך. כבר פרקו את רוב סחורתי. נשארתי ואשהה השנה כאן; אכן חי אלוהים, אדוני, (קשה עלי)
 18. פרידתי ממשפחתי השנה, אבל אין מה לעשות. אשר לארגז הנשדור, הוא אבד באוניית
 19. האמיר; הגיע השוחד עליו למ' דינרים בקירוב, ואבדה סחורה…
 20. כל אלה; ואין צורך שאזרז אותך במכירת השאר…
 21. הרי לא אוכל אדוני להביא לך תודה…
 22. לא יספיק. יראני אלוהים את שמחתך ויזכה אותך במיטב ה…

verso, right margin

ואם יש לך צורך, אדוני, בקנייה, כבדני במילויו; אל תילקח ממני…

verso, address

אדוני ורבי אבו יחיא נהוראי בן נסים נ"ע… אוהבו מרדוך בן מוסא נ"ע.