מכתב: BL OR 5544.9

מכתב BL OR 5544.9

תגים

תיאור

Letter from the wife of Wahb, Tiberias, to her brother Khalfa b. Ibrāhīm al-Ṭabīb b. al-Ṭabarī, Fustat, eleventh century. She dictated the letter to her son Mubārak b. Wahb, who has an excellent hand. She sends condolences to Khalfa on account of the tragic news of Abū l-Ḥasan and Bint Abū ʿAlī (presumably they died). Her brother had inquired about economic conditions in Palestine, and she reports that bread is a raṭl for a dirham and everything is cheaper in Tiberias than in Ramla. She encourages him to join her in Tiberias but exhorts him to bring Sitt al-Dār with him, for she has no one in the world except God and him. His letters are to be addressed to Sayyid Wahb (her husband's father) in Sūq al-Yahūd. She mentions some textiles. Her sister (or possibly Mubārak's sister) Umm Bundār sends her regards. (Information from Gil.)

תיעתוק

משה גיל, (634–1099) ארץ-ישראל בתקופה המוסלמית הראשונהv‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 2.
 1. בשמך
 2. כתאבי אליך יאכי וסיידי ואלעזיז עלי אטאל אללה בקאה ואדם עזה ען חאל סלאמה
 3. ועאפיה ושוק אליך שדיד גמע אללה ביננא עלי אסר חאל במנה וכרמה ואני קד
 4. אנפדת אליך עידה כתב פלם אקרא לואחד מנהם גואב פלם יצל אלי
 5. אלא ואחד והו אלדי וצל אמס וכנת מנתצרה לאכבארכם פאנא פי
 6. אטריק חתא וצל אלי כתאב פלמא קריתה צרכת אלי אן גית אלבית
 7. ואנא מא אהדא עלי בכוה ואחדה ואנה קד אפגעני וזאדני עלא
 8. מא אנא פיה ואני כנת אשתהית לו כנת מוקאסמה לך פי חזנה ווחק לקד
 9. כאן ענדנא מתל מא כאן ענדך לאנך תעלם איש הוא ענדנא לאני
 10. מן וקת אן קרית אלכתאב מא הדא לנא עיש מן אכבאר אלדי ערפתנא
 11. חאלהם פאסאל אללה אן יחסן לך אלעזא ואן יוברי קלבך ולך אסוה במן
 12. תראהם וארגו אן תתכלץ אנת מן הדה אסנה ומן ענדך פהדא סביל
 13. עלי אלכלק ומא בך בדא ואן נחן באכיין אלא יומנא הדא למא סמענא
 14. כבר אבו אלחסן ובנת אבו עלי וכל יום יתטרא עלינא אלגמום ואבעתת
 15. תסתקצי [מני] כבר אלבלד אן כאן אלמעאש טייב ואלאסעאר אמא
 16. אלכבז רטל בדרהם ואנת תעלם אדא כאנת אלאסעאר קחיטה כאנת
 17. אלמעא/י/ש ואקפה ותעלם [אן] טבריה ארכץ מן אלרמלה וקד תעלק
 18. קלבנא בהא ואן כנת קד עזמת עלי אלמסיר אלי אשאם פיכון מסירך
 19. אלי טברייה בעד אן נערפך כברנא ואנת תעלם אן סת אדאר
 20. פמא בקי להא אחד אלי אללה [ו]אנת פתכון תסאל ענהא ואן כאנת תגי
 21. מעך פארגו אן תגיבהא מעך ותרבח תואבהא פמא בקי להא אחד אן
 22. תסתרכן אליה ואן עמתך פמא סמעת להא כבר מע אכבר אנאס פתערפני
 23. כברהא ויכון כתאבך אלי סוק אליהוד אלי סיד והב ואסתר אלכביר אלדי ענד
 24. חנה בנת כאלי אן יעטוה לאכתי ותחתפצו בה ואלמקץ ותוב והב פי בית
 25. מוסי אבן כאלי תתרכ[והא] ואן גיתם פתגיבו כל שי מעכם ולא תכלו שיי
 26. ואכתי אם בנדאר תסאל ענהא וען צביאנהא ותערפני כברהם קראת
 27. עליך אפצל אלסל[אם] ועלי צביאנך אלסלאם ועלי מן תשמלה ענאיתך אלסלאם
 28. ועלי מן יסאל [עני] אלסלאם וסיד והב ווהב יקרו עליך אלסלאם

תרגום

(verso)

 1. יצל אלא כלפה אבן אבראהם (!) מן מובארך אבן והב יצל אן
 2. אטביב אבן אלטברי שא אללה למטה הפוך: ותתפצל [ ] אלאח