רשימה או טבלה: L-G Ar. I.28

רשימה או טבלה L-G Ar. I.28

תגים

תיאור

List, representing notes of an official, probably in a small locality, about doles handed out to him on Passover. Part I, Pesiqat Pesah ('pledge drive for Passover'). Part II, 'what I earned on the Holiday,' apparently representing partial payment of the pledges mentioned in Part I. Other writing (upside down) includes what may be a request for a prescription for weak eyesight. (Information from Mediterranean Society, II, p. 465, App. B 99 [dated to 1200-1240])

תיעתוק

Mark Cohen, unpublished editions‎ (in Judaeo-Arabic).

section 1, brown ink

 1. פסיקה פסח
 2. אבו צאעד יעקוב אלכהן עפיק? אבו אל...
 3. נק' א' ורק ב' ורק ב
 4. אל..אר אלנאמן אבו אלעז בן סלאמה
 5. נק' א' נק' א ורק ד'

section 2, black ink, same hand

 1. אלדי דכל לי מן אלעיד
 2. ורק ב' וורק ב' וורק א' ונק' ½ ונק' ½
 3. וורק א ו ½ וורק ½ ושירג א' ו ½ ו

upside down, two different hands

 1. נקרה ך ף...]..[ ]יש[ע יקרב
 2. ופאהם ומן אללה אלמעונה

---------

 1. ושלום

another hand

 1. יאכי סייר לי קליל אגבר בלולו ורדתין קא]
 2. רקבי? אלחאל אן עיני צעאף ושלום

תרגום