רשימה או טבלה: T-S Misc.28.42

רשימה או טבלה T-S Misc.28.42

תגים

תיאור

List of persons, headed by R. Nahray (Nahray), on the payroll of the community. Goitein says: scholars on the payroll of the Cairene commuity. Similar to BodlC28.6 (App. B 12) and T-S K15.70 (App. B 13), both ed. Mann, Jews, II, 246-247. (Information from Mediterranean Society II, 441, App. B 14).

T-S Misc.28.42 1r

1r

תיעתוק

Mark Cohen, unpublished editions‎ (in Judaeo-Arabic).
  1. ר ניהראי אלדיין אברהם
  2. יוסף שׁלמה ר יוסף אלפרנס
  3. אהרן ר יוסף אבן שׁכניא
  4. אלזמן אבן עלי אבן מרהט
  5. אבן אלעמאני אבן אל
  6. קצאעי אבן אלמנגם
  7. שׁמואל אלברקי
  8. אלחגאזי ואלכדאם
  9. [ משׂאפר [כך

תרגום

T-S Misc.28.42 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • T-S Misc.28.42: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.