רשימה או טבלה: T-S K15.16

רשימה או טבלה T-S K15.16

תגים

תיאור

Fragment of a list of pledges to charity made at a wedding. The bridegroom, styled "the elder, the scholar Abu al-Baha" (written in larger letters, different from the rest), pledged (Ar. asma) 1/2 dirham, and so did the others. (Information from Mediterranean Society, II, p. 495, App. C 65)

T-S K15.16 1r

1r

תיעתוק

Mark Cohen, The Voice of the Poor in the Middle Ages (Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 2005).
 1. אלשיך אלתלמיד אבו אלבהא אלחתן אסמא //נצף דרהם//
 2. אלשיך אבו אלפכר אלתלמיד אלצירפי נצף דרהם
 3. אלשיך אלרשיד אלתל[מיד] אלעודי נצף דרהם
 4. אלשיך אלאגל אלת[למיד אבו] אלפצל אלעטאר נצף דרהם
 5. אלשיך אלתלמיד אל[......].. נצף דרהם

תרגום

T-S K15.16 1v

1v

verso

 1. אלתלמיד אלגליל [............]אל אלתלמיד אלגליל [[אלחכם]] //שמס אלדאר//
 2. שלמה [...........] [[אל]] שמואל בר משול[ם?
 3. שלמה בר ישועה [[אל]] אלתלמיד
 4. מנהם אל א [[אל אל אלתלמיד]]
 5. שמואל י יש ישועה חיש נסב א
 6. ר ישועה שמאל אנא
 7. אלד
 8. שמס אלדאר א

upside down

 1. גזאר בצל וכראה
 2. also some Arabic words
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S K15.16: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.