רשימה או טבלה: T-S K15.94

רשימה או טבלה T-S K15.94

תגים

תיאור

List: “Register (thabat) of the names of the elders who...” written upside down on the reverse side of a list of payers of incomplete capitation taxes (see T-S K15.94). The superscription is nearly entirely effaced but the word ‘jarida’ (also register), mostly used on lists of the poor, is clearly visible in the second line. (S. D. Goitein, Mediterranean Society 2:476) EMS

T-S K15.94 1r

1r

תיעתוק

Mark Cohen, unpublished editions‎ (in Judaeo-Arabic).
 1. בשמך רחם א.. אלשיך .......
 2. ..
 3. .. ע.. גרידה אלצע[ף]א מנהם
 4. ...........]ד[.........................
 5. א]לשיך אבו....ה]כה[ן.......
 6. אולאד? אכוה ר' אהרן הכהן
 7. .......]ש..ה....
 8. אלשיך אבו אלסרור [פרח] בן ..ה אללה
 9. אלשיך אבו אסחק אברהים בן חגג
 10. אלשיך אבו אל....דן [ב]ן אסחק
 11. אלשיך אבו עמראן מוסי בן כלף
 12. אלשיך אבו סעד כלף בן סלאמה בן אל[ס]כרי
 13. ולד אכיה אבו אלפצל אחי' רחם'
 14. אלשיך אבו עמראן מוסי בן אסמעיל בן סהל
 15. אלשיך אבו אלטייב חנין? בן אברהים
 16. אלשיך אבו אסחק אברהים בן יצחק התלמיד
 17. אלשיך אבו אלחסן [ס]לאמה בן עלון
 18. אלש[י]ך אבו נצר צדקה בן מחסן
 19. אלשיך אבו טחיי נהראי בן נסים

תרגום

T-S K15.94 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S K15.94: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.