רשימה או טבלה: T-S K15.63

רשימה או טבלה T-S K15.63

תגים

תיאור

Payroll account similar to T-S Misc.8.100, App. B 41, partly in the same hand and noting mostly the same names and sums for the 28th, 29th, and 35th weeks of the liturgical year. Cash was given to persons from Ascalon and Mosul and to a devotee, nazir (Heb.). In the 29th week space was assigned to salaries, superscribed al-rusūm, but the space was left blank. The letter samekh evidently stands for Arabic sittun (60). (Information from Mediterranean Society, II, p. 451, App. B 42)

T-S K15.63 1r

1r

תיעתוק

Mark Cohen, unpublished editions‎ (in Judaeo-Arabic).
 1. שׂבת אחרי מות וקדושׂים אלגאב[י
 2. אלשׂיך אבו אלחסן אלטביב ס ½ ר
 3. כבז אלחזן ר ידותון מן ען אסבועין
 4. יד ½ יד
 5. אלשׁמשׁ אבי אלטאהר מחאסן השׂמשׂ
 6. ד ב
 7. בית אלמבין בית ר מנשׁה בית ר דניאל
 8. ג ב ½ ג
 9. ר יפתח בן אלחזן בן כליל אלמוצלי
 10. ב ½ א א
 11. יוסף אלמנקי באלפצל שׁומר כאן
 12. ד ג
 13. ביד אלשׁמשׁ טאהר ען אלמוצלי ובידה
 14. א
 15. איצא ללעסקלאני //חבר// יום אלא' זוגה משׁה כראז
 16. ב רבע
 17. אלנזיר אלעגמי אלפאצל בן כלף
 18. א ½ א ½ אכדת בה ורק ביאץ
 19. ללשׁימושׂ
 20. שׁבת אמר אל הכהנים אלגאבי להא
 21. בו מנצור בן ר שׁלמה אלעטאר אלמרתל?
 22. מו דרהמא
 23. כבז קנטאר ונצף חמולה ורסומה
 24. טו ר ת
 25. ואלרסום
 26. שׁבת בהעלותך אלגאבי אבו [אס]חק אלגזולי
 27. כבז מן אלהוד . סלימאן סו ½ ר
 28. טו
 29. ואלבאקי קסט עלי ארבאבהא

תרגום

T-S K15.63 1v

1v

(verso trials of the pen ?)

שׁלום שׁלום לרחוק

ולקרוב אמר השׁם

שׁלום שׁלום שׁלום שׁלום לרחוק ולקרו[ב

אמר .........(אותיות ערביות)

תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S K15.63: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.