מסמך שלטוני: T-S Ar.38.95

מסמך שלטוני T-S Ar.38.95

תגים

תיאור

Fiscal or para-fiscal document (i.e., prepared by state officials or by the Jewish community for the government). List of indigent people equally divided between natives of the capital and residents originating from Alexandria, the Sharqiyya and Gharbiyya provinces, the villages around the capital (all entirely destitute), and towns such as Ashmum, Damietta, and Qūṣ. The document refers to three groups with different capacities to pay the capitation tax: (1) those who cannot afford to pay anything, (2) those who can afford to pay 2 dīnārs, but only in instalments and (3) the remainder, from whom 4 dīnārs should be exacted. Khan notes that Rabie (The Financial System of Egypt, 109–10) overlooked the last line of the list, which refers to the payment of 4 dīnārs. Rabie therefore concluded that the document reflected the payment of a flat rate of capitation tax at 2 dīnārs per head. Khan argues that there was variation in the rate of capitation tax in different historical periods (commentary to T-S H15.62, Khan, Arabic Legal and Administrative Documents in the Cambridge Genizah Collections, doc. 89, and commentary to this document, ibid., doc. 136): at the beginning of the Ayyubid period, the rates were fixed at 4⅙ dīnārs, 2 1/12 dīnārs and 1⅝ dīnārs. In the middle of the Ayyubid period, the high and intermediate rates were rounded down to 4 dīnārs and 2 dīnārs. Toward the end of the Ayyubid period, a flat rate of 2 dīnārs was introduced. On the basis of this periodization, Khan concludes that our document comes from the middle of the Ayyubid period, around 1200. (Information from Khan and from Mediterranean Society, II, p. 468, App. B 110)

T-S Ar.38.95 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. אלעדימין מן אהל מצר ואלקאהרה אלדי לא
 2. יקדרו עלי שי ויגב תאכרהם לאול אלסנה
 3. מאיה וכמסין ואלדי יגתהל חאלהם
 4. אן לא יוכד מנהם אכתר מן דינארי[ן
 5. מקסטה
 6. מאיה וכמסין
 7. אלאסכנדריה
 8. מן אלקאטנין במצר ואלקאהרה מאה נפס
 9. כמסין לא יקדרו עלי שי וכמסין יקדרו
 10. עלי דינארין מקסטה
 11. אלשרקיה
 12. מן אלקאטנין במצר ואלקאהרה מן לא יקדר עלי שי
 13. כמסה ועשרין
 14. ומן יקדר עלי מקסטה עשרה
 15. אלגרביה כמסין תלאתין לא יקדרו עלי שי
 16. ועשרין מקסטה
 17. אלצואחי גמיעהם פקרא ואשמום ודמיאט ובני אצר וקוץ
 18. כמסה וארבעין נפס ה
 19. גמלה אלעאגזין מן אלקאטנין במצר ואלקאהרה תלתמאיה נפס
 20. מן אהלהא מאיה וכמסין ומן גירהא מאיה וכמסין
 21. ואלקאטינין בהא ממן יסתחק אן יוכד מנה גאליה ואחדה מקסטה
 22. מאיתי נפס אלגמלה כמסמאיה
 23. ומא עדא דלך יסתכרג מנה ארבעה דנאניר

תרגום

T-S Ar.38.95 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S Ar.38.95: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.