מסמך משפטי: Yevr. III B 635

מסמך משפטי Yevr. III B 635

תגים

תיאור

Marriage contract from Tyre, dated Tuesday, 19 Av, fifth year the sabbatical cycle (ca. 1054). The town of 'Ibillin is mentioned, and the document notes the bride is a divorcee. (Friedman, Jewish Marriage, vol. 2, 280) EMS

תיעתוק

Mordechai Akiva Friedman, Jewish Marriage in Palestine: a Cairo Geniza study, The ketubba texts (Tel Aviv: Tel Aviv University, Chaim Rosenberg School of Jewish Studies, 1980), vol. 2.
 1. על שמיה דבריין
 2. ביום תלתא בירח אב בתשע עשר יומין ביה בשתא חמישייתא דשבועא דהיא [...]
 3. שנין לביריתיה דעלמא בצור מדינתא דיעל גיף ימה רבה אתכתב שטר פרנ[א [...
 4. בר מ יוסף העבלני ננ ואמר קדמינן מן דעתיה ומן רעותיה ומן טבותיה ומן צביוני נ[פשיה ... ולא]
 5. רוי חמר [א]ל[א] בהון מלה וממללא חלי למסב ית הדה כרימה פניתא משבקתא ברת מ [הליל ...]
 6. ומלבש ומוקר ומייקר יתה כהלכת גברין יהודאין כשירין דזיינין ומלבשין ומוקר[ין ... ושמעת]
 7. ליה הדה כרימה ורצת וצבת להתנסבה ליה ולמוקר ולייקר יתיה ולמשמש ולמפלח ק[דמוי...]
 8. דישראל דמוקרן ומייקרן ומשמשן ופלחן קדם בהימנותא ובדכיו ונקיו וטהרה [...]
 9. בר מ עמרם בר מ ......אפטרופוס דילה על השא[ת]ה למ מנצור חתנא ...[...]
 10. בעסקה ומתני לה ועלה ואשהדון עלה קמן תרין שהדין דחכמין יתה [...]......
 11. ברת הליל עשרין דינרין שלמין תקולין מדינרי המלכות קידם מנהון חמשה ד[ינרין...]
 12. חמש עשר דינרין שלמין תקולין מאחרין עלוי לית לה רשו למתבע מנהון פרוטה [...]
 13. רשותיה בטב דלא כפינא ודלא צהיתא ואלין מה דאעלת עימה מן רחמנא ומן בית נ[שא ...]
 14. מדינרי המלכות אודי מנצור חתנא דנן דאשתלם יתהון ונעשו בידו ותחת רשו[תו ...]
 15. במלאכתו כל זמן שכרימה דא תחות רשותיה זוג דמלגין דהב חמש עשר דינרין [...]
 16. ארבעא דינרין חבישי לולו דינר חד מנארה נחש תריין דינרין טסת ואבריק [...]
 17. דינר חד ופלג תלת מראפע וציניה וכוז דינר חד ופלג קשוה דינר חד כלקין [...].
 18. ולחאף סעידי וטנפסה ושבעה מכדאון טברי תלתא דינרין ופלג[...]
 19. דינרין מכתומה סקלאטון ותוב דביקי תלתא ד[ינרין ...]
 20. תלת וקאיאת תריין דינרין מאיד[ה ...]
 21. דינרין סלק סכום מה דאעלת עמ[ה ...]

תרגום