מכתב: Bodl. MS heb. c 28/70

מכתב Bodl. MS heb. c 28/70

תגים

תיאור

Letter from the yeshiva to Eli ha-Parnas b. Hayyim, Fustat, approximately 1065.

Bodl. MS heb. c 28/70 70 recto

70 recto

תיעתוק

משה גיל, (634–1099) ארץ-ישראל בתקופה המוסלמית הראשונה‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 3.
 1. בשמך רחמנא
 2. שלום שלום לדורש שלום ואוהבו וישע והצלה וחן
 3. וגאולה ויקר וגדולה לאבירינו וזקינינו כגק מר ור
 4. עלון הפרנס הישר החסיד ביר חייא נע הגיע מכתבו
 5. היקר בעוז ויקר ושמחנו בשלומו והודינו לאל על כל
 6. טובותיו אשר גמלו וידענו אהבתו ו [ ]
 7. ועוצם ישרותו ומה שזכר שצ [ ]
 8. וטרחו וסבלו אשר סבל לא ייגע לריק ומעשיו יושמרו
 9. ויוחקו בספר זכרון לקבל עליהם רוב שכר ועוצם
 10. גמול מלפני בעל הגמול ומודיעים אנו לאדירינו
 11. שצ כי הצרות שעברו עלינו בחורף זה אשר כתבנו
 12. להודיעכם [ ] הע[ ] הגדולה עולה אליכ[ם]
 13. יתעשת אדירינו לגמליהו ]כר[עתו ולגלות קלונו ולבאר
 14. חרפתו ולהודיעו לפאירינו ואהובינו כב גדו קד מר
 15. ורבנ יהודה החבר היקר ריש כלא המעולה בחבורה
 16. ואחיו אלוף הבינות רב החכמות המעולה בחבורה
 17. ולכל אחינו קהל מצרים לנהוג כמנהג שהוא ראוי
 18. לכמותו ושמו שמריה בן משולם הניכר באבו שנה[ ]

(right margin)

 1. אשר מת
 2. בתטאי ושלומו יעצים
 3. אל והוא יעשה כחכמתו

תרגום

Bodl. MS heb. c 28/70 70 verso

70 verso

(verso)

 1. لسيدي ابي الحسن علون بن عي[اش شاكره
 2. ادام الله عزه فسطاط مصر ان شاء الله
 3. الحسين بن طاهر محمد بن يوسف وولده
תנאי היתר שימוש בתצלום