מסמך משפטי: CUL Or.1080 J8

מסמך משפטי CUL Or.1080 J8

תגים

תיאור

Legal document. Written and signed by Mevorakh b. Natan. Location: Fustat. Dated: Middle decade of Iyyar 1484 Seleucid, which is 1173 CE, under the authority of the Gaʾon Sar Shalom b. Moshe ha-Levi. (This is the earliest known document from Sar Shalom's second term in office, after Maimonides held the title ca. 1171–72.) Abū l-Maʿrūf Ṣedaqa b. Shemarya has taken in the orphaned boy Hiba of his late brother Abū Saʿd al-Miṣrī, and he asks the court to grant money for him to support the boy. The court agrees to provide 10 dirhams a month out of the estate deposited in the name of the orphan. (Information from Mediterranean Society, III, pp. 299, 493.)

CUL Or.1080 J8 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. למא כאן פי אלעשר אלאוסט מן חדש אייר אתפד לשטרות
 2. בפסטאט מצרים דעל נילוס נהרא מותבה רשותיה דאדוננו
 3. גאוננו שר שלום הלוי גאון יהי שמו לעולם חצר אלשיך אבו אלמערוף
 4. צדקה הזקן בן מ שמריה הזקן נע וטלב מן בית דין אן יקררו לה
 5. מזונות להבה היתום יתים //אכיה// אלשיך אבו סעד אלמצרי אלמתופא
 6. באלקאהרה אלמחרוסה אלדי הו סמוך אצלו פקטעו לה
 7. זקני יושר אלחאצרין במושב בית דין ען מזונות הבה אל
 8. יתום אלמדכור וען [[כסותה]] וגמיע צרוריאתה עשרה דראהם
 9. באלשהר מן אסתקבאל חדש ניסן אתפד לשטרות יחתסב
 10. לה בדלך מן גמלה מא ענדה מודע לליתום אלמדכור
 11. ומה דהוה קדמנא כתבנא וחתמנא ויהבנא למ צדקה דנן
 12. למיהוי בידיה לזכו אכיה מלחק בין אלאסטר והכל שריר וקיים
 13. כסוה(!) מכטוט עליה ודלך כארגא ען כסותה
 14. יעקב הכהן בר יוסף נע מנשה בר יוסף זצל
 15. מבורך בר נתן החבר זל

תרגום

CUL Or.1080 J8 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • CUL Or.1080 J8: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.