מכתב: T-S NS J87

מכתב T-S NS J87

תגים

תיאור

Letter fragment (middle part) in which the writer describes how he was insulted in the synagogue by the scholar, Sheikh al-Najib, but expresses no resent against him. On the contrary, he hopes the latter will be a shield for Israel in hard times. (Information from Mediterranean Society, V, pp. 306, 307, and from Goitein's index cards)

T-S NS J87 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. תמא.א.ך אן כאן . . .[. . . . . . . . . . . . . .
 2. פיא תרי מן געל הדא אלמחאל פי קלבה פחאשאה
 3. אן יכון חושד כשרים ויאכי אן כאן יצעב עליה
 4. דכולי אלכניס ראסא פמא אעוד אדכלהא ואזידך
 5. שיא וחק אלשריעה אנני יום אלסבת מא עלמת אנה
 6. פי אלכניס בעלם גמאעה אלא חתי תכלם וקת אן
 7. אכגלני ברבים המקבה ימחול לו פלו אנתהר
 8. עבד אלאנסאן תלך אלנהרה למא כאן ואגב ועמל
 9. אלשיך אלנגיב בעד דלך מא עמל ואללה תע אלמסול
 10. אן יגעלנא מן קיל פיהם עלובין ואינן עולבין שומעין
 11. חרפתן ואן(!) משיבין ויגעלה ממן יכן(!) עומד בפרץ פי
 12. שדאיד ישראל ויגעל גאהה לא ינצרף אלא פי פעל
 13. אלצדק]את פקט ויגעלה ממן יחתפל אצדקאה
 14. . . . . . . . . . . . . . .] אלזמאן ולא יסמע פיהם

תרגום

T-S NS J87 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S NS J87: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.