מכתב: T-S NS J396

מכתב T-S NS J396

תגים

תיאור

Letter from Malīj containing a detailed description of a legal case involving a fabric manufactured while evading the tax due on it and sold to an acquaintance who did not keep the secret. Dating: ca. 1100 CE. (Information from Mediterranean Society, I, p. 116)

T-S NS J396 1v

1v

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. . . . . .]. . . . . .[. . . . . . . . . . . . . . . . . .
 2. פימא גרי בינה ויבין
 3. פגצתנא תלאתתנא אליהמא פקאל פרח אן למא
 4. וצל אבו עלי אלי מליג נזל ענדי וסאלני אעראץ
 5. חריר מעה עלי אלחרירי פאכדתה מעי וגינא
 6. גמיעא ואערצנא אלחריר עליה פאכדה ורמאה
 7. וראה וקאל הדא אריד אטלע עליה אלסלטאן
 8. וגרי בינהמא משאגראת כתירה קאל לה אבו עלי
 9. אדפעה לי אכדה ואנצרף ענך פקאל לה מא אפעל
 10. ודפע לה דון ראס מאלה בכתיר עלי קולה ואכר כל שי
 11. אסתקר חאלהם עלי כמיה מא דפע לה דראהם דון
 12. אלסער ובקי ענדה יז דרהם וואחד ועשרין קיראט

right margin, diagonal lines

פקדמה אלחכם | עליהא וגרי | בינהם משאגראת | פיהא אבו עלי | ].

תרגום

T-S NS J396 1r

1r

verso

 1. אסאלך אן תערף חצרה מולאי אלרייס לתברו סאחתי
 2. ענדה ולא יעתקד פי אנני תקוולת עלי אלכצם ותעלם
 3. חצרתה מא מעי ובלגני ען בן מומל אנה קאל ההנא
 4. אנני אגתמעת באלחזן וקלת לה כיף קלתם אן אבו
 5. עלי מא יסתחת //עלי// אלחרירי שחאה פקאל לה אלדיען לו בעת
 6. וטלב אלדי לה אלהז דרהם ואלואחד ועשרין קיראט
 7. לשהדנא לה במאלה לכן למא אנפד וטלב ג דנא
 8. מא ליסת לה כזה ק. . .א מן ה. . . .ק. .א
 9. והדא אלדי גרי וחצרתה אלסאמיה להא עלו אלראי
 10. ושלום הדרתו יגדל
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S NS J396: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.