מסמך משפטי: T-S NS J363

מסמך משפטי T-S NS J363

תגים

תיאור

Lower middle part of a ketubba in which the groom renounces his rights to the bride's earnings. Dated to the 13th century. (Information from Mediterranean Society III, p.134, and from Goitein's index cards)

T-S NS J363 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. ] דאכתפיה .כלהון יהון .[
 2. ] כלתא דא מה[
 3. ] הי בתו[.]. . .ל[. . . .]עה[.].[
 4. ]ל ידי גילגול [ואפי]לו חרם סת[ם
 5. ] ריהי ודלא למישהי גביה אמת[א
 6. ] גביה אמתא דסניא לה קביל אנפשיה דל[
 7. ]ה במא דמ[פט]רא ביה מניה ואעג דאי היא [
 8. ].עוד קביל עלוה[י די]שכין אותה במקום שהיא רו[צה
 9. ] אמה ואביה ומחל לה מעשה ידיה ואתרינא אנן דחת[מין
 10. ] הוי ספרה שבעת יומי נקים בתר נידותה [
 11. ] מצוה ואי לא עבדה [. . . . . . . . . . .].בת[
 12. ] מתרויהון אכל מא[
 13. ]ו בלשון מעכשיו בבי[
 14. ] ודלא[
 15. ]ן בהון יש[
 16. ]ייה ב[
 17. ] דליכי דאית ליה ודיהוי [
 18. ] כל שריר [
 19. ]שה נע משה הכהן בר שמואל נ[ע

תרגום

T-S NS J363 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S NS J363: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.