מסמך משפטי: T-S NS J347

מסמך משפטי T-S NS J347

תגים

תיאור

Will of a wealthy man in favor of his wife, concerning twenty-seven assets and liabilities. Location: Fustat. Dated: 1[5]31 Seleucid = 1219/20 CE, under the authority of the Nagid Avraham Maimonides. Likely in the hand of Shelomo b. Eliyyahu. Testator: Abū l-Surūr. Mentions people including: his daughter (receives 47 dinars); his cousin (ibn ʿamm); Efrayim his son; Sitt al-Khafāʾ bt. Abū l-Munajjā; Futūḥ b. [...]; Sayyid al-Ahl al-Qāhirī; Makārim al-Maḥallī; al-Rayyis [al-shaykh al-sa?]dīd b. Bū Ghālib; Abū l-Riḍā b. Abū Zikrī; Abū l-ʿAlāʾ; Abū l-Maḥāsin al-Shaykh al-Tifʾeret; Ibn al-Sunbāṭī; Abū l-Fakhr Ibn al-Shammāʿ; Dāʾūd al-Bilbaysī; Abū l-Bahāʾ. (Information in part from Goitein's index card.) EMS/ASE

T-S NS J347 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. דחת]מין לתתא סוף צואה דא כן הוה בחמשה בשבה
 2. שנת אלפא וחמש] מאה ותלתין וחד שנין לשטרות בפסטאט מצרים
 3. דעל נילוס נהרא מותבה רשותיה דאדונינו נגידינו אב]רהם הרב המובהק הפטיש החזק נר המערבי דגל
 4. הרבנים . . . . . . . . . . . . . .] יגדל כבודו אחצרנא נחן אלשהוד במא יאתי ביאנ[ה
 5. אבו אלס]רור וגדנאה //מריצא// עלי פראשה צחיח אלדהן ואלעקל אומר אלאמר אלפרה
 6. ] דמהלכין על רגליהון בשוקא פקלנא לה מא אלדי תאמר
 7. ] קאל ידפע לאבנתי מן מאלי [אר]בעה וסבעין דינארא
 8. ]. בן עמי הדא אד כאן חאצרא בעד אן כאן לי ענדה
 9. ]. . ל. . .לאפרים ולדה ולם יבק לי ענדה סוי הדה [
 10. ]. .נארא אכר מן מאלי ותגהז אבנתי אלמדכורה
 11. אלתי פי עצמתי והי סת אלכפא אבנה אלשיך אבי אלמנג[א
 12. ]. .ל. בשטר כתובתה דון ימין וסמאע חרם וקד . .
 13. ]. . . . צגיר ימין אד אבריתהא מן גמיע אלשבועות //קמאש וגאריה ועבד ולא לאחד ולא עליהא//
 14. ]. . .לי ענד אלנאס שי והו אן לי ענד בהא
 15. אבן] אלנאילה עינא ארבעה עשר דינ וענד פתוח בן
 16. ]עינא וקרצה ען תמן ניל הנדי תמאניה ועשרין
 17. ].נא תמאניה דנא וענד סיד אלאהל אלקאהרי
 18. ].רי ורקא סתון דרהמא וענד מכארם אלמחלי
 19. ] נמר אלקליובי עינא סתה וסבעין דינ וענד אלרייס
 20. ] דוד בן בו גאלב עינא תלתה דנא וענד אלשריף
 21. ] ענד אלשיך אבי אלרצא בן אבו זכרי לאבו אלעלא
 22. ] מאנין דרהמא תוכד מנה ותם לה לאבי אלעלא
 23. ] מכזן אלדי לי כאצה פרד ניל כביר ופרד צגיר
 24. ני]ל הנדי ליהודי קאהרה וקדרה נחאס למכארם
 25. ] ענד אלשיך אלתפארת אלשיך אבי אלמחאסן שצ
 26. ]חלי מערוף באבן אלסונבאטי אתנין ועשרין
 27. ] ושטר בעידי יש וסלמהם לנא וקאל אן
 28. ]מכם אן ענדי לאבנה אבי אלפכר בן אלשמאע
 29. ].די עינא דינארין ותלת ורבע ונצף קיראט
 30. ].ול עלי קולה ויוכד מנה אלשטר בעד ופאה
 31. ]חבה לה ענדי רהנא על. . . והמא
 32. ] דאוד שריכה יוצלהם אלי אלדמר. . .
 33. ].עלי ואכיה הדא אלשיך הבה . . . . . .
 34. ]קון חכמים זל בלפט מעכשו אן הדא אלמבלג
 35. ]וציא יכתלף בגבאיה מאלך נצף פ. . . .ך
 36. ] עליה פאדעו לדלך וקאל . . . אלשיך הבה
 37. ] מאיה וכמסה דנא יציר אלגמיע מאיתי דינ
 38. ]א חצל מן אלפאידה פי דלך יאכדוא מנה
 39. ].לה ליה ומהמא תבקא מן דלך ינצאף אלי . .

תרגום

T-S NS J347 1v

1v

verso

 1. ] אלשיך דאוד אלבלביסי קנין גמור חמור בכלי
 2. ]ן ותנאין אנהמא ארתצאו במא קדר בחצרתהם
 3. ] קנין מנהם אנהא פי דמתהם לאלשיך אבי אלבהא
 4. ]יא עלי גבאיה אלמאל אלמדכור ויאכד
 5. ]הא בנור אללה תע ומהמא חצל מן אלפאידה
 6. ]ה כמא דכר אעלאה ואן לו אשתראו מן הדה
 7. ] בקא מנהא אלתלת יודא אלי ואלדתה
 8. מ]ע מא בקי מן אלמאל ואלזם נפסה אלשיך הבה
 9. ]מיע אחואלה ובית דין הגדול יירומם
 10. ] פכרה יגיב גואב צחיח ולסאנא פציח
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S NS J347: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.