מסמך משפטי: T-S NS J340

מסמך משפטי T-S NS J340

תגים

תיאור

Court record mentioning Yehuda ha-zaqen, Ḥalfon ha-zaqen, Avraham ha-zaqen, Meshullam, and Abu Yaqub. (F. Niessen and A. Shivtiel, ed., Arabic and Judaeo-Arabic Manuscripts in the Cambridge Genizah Collections, 602) EMS

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. מעשה שהיה וג למא וצל מ יהוד[ה
 2. הזקן בר מר אל[.]ל. נע ובידה וכאל[ת]אן
 3. אחדתהמא מן קבל אלשיך אבו אסחק כתבתא לה בטראבלס אלשאם
 4. מר ור אברהם השר הנכבד ראש הנדיבים
 5. חמדת הישיבה שר הקהלות בר מר ור
 6. חלפון הזקן ואלאכרי מן קבל אלשיך אלגליל
 7. מר אברהם הזקן היקר בר מר משה
 8. הידוע בן [עצ]פורה נע [[תקמ.]] //.קליל. .// מטאלבה
 9. . . . . .] מר משולם בר מר הבה דידיע
 10. בן אלשויכיה [[ותבתת ענדנא בבית . . .]]
 11. ואחצרה מא.מ.]] במא כאן אסתקר
 12. בינהם ובין וכיל גיר אלמדכור יערף
 13. באבי יעקוב יוסף בן צדקה ותבתת //במעשה פיה תקיר.ת והי אן אי שי אל. . . .
 14. אלוכאלתאן ענדנא בבית דין פאלתמס
 15. אחצארהמא פחצרא וטלבהמא במא
 16. כאן אסתקר

תרגום