מסמך משפטי: T-S NS J272 + T-S 12.91

מסמך משפטי T-S NS J272 + T-S 12.91

תגים

תיאור

Legal document in the hand of Ḥalfon b. Menashshe. Dating: 1126–29 CE. Containing a statement about Salāma and Ibn Siman Ṭov, Jewish aides/accomplices to the rapacious Coptic finance minister known as "the monk" (al-rāhib), Abū Najāḥ ibn Qannāʾ. The background is summarized by Mark Cohen as follows: "In October 1125, the vizier al-Maʾmun, implicated in a plot against the caliph al-Āmir, was deposed and imprisoned along with five brothers, and later executed (in 1128). The caliph, then twenty-nine years old and tired of being cloistered in the shadows of highhanded dictators, attempted after 1125 to rule by himself. Unfortunately, however, he entrusted financial affairs to a rapacious Coptic bureaucrat, Abū Najāḥ ibn Qannāʾ, known as "the Monk" (al-rāhib), who, from the autumn of 1126 until his execution in 1129, managed to terrorize all segments of the populace, including the Jews, with his promiscuous confiscations and arrogant demeanor" (Cohen, Jewish Self-Government, p. 284). This document consists of two manuscripts; the right half is T-S NS J272 and the left half is T-S NS 12.91 (the transcription here includes both documents beginning at line 16). (Information from Goitein's index cards; Mediterranean Society, II, p. 281; and Cohen, Jewish Self-Government, pp. 284–85.)

T-S 12.91 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. ] גרי מן אלראהב לענה אללה מא גרי עלי אלנאס ממא
 2. ]ך אלחרים ואכד אמואלהם ואמלאבהם וכאן ימחה שמו
 3. ] מאיה באליהוד ואשהאר חאל כל מנהם פעל פי דלך מא
 4. אה]רן בן שועא וסלאמה אלכהן בן יוסף וצארו אלמתוליין
 5. ]עמלהא והרון אלמדכור יתולא אסתכראג אלמאל
 6. ]אלא פי צלאח חאל אלנאס וליס תם מן יגסר ינאטק
 7. ]אן כל מנהם אלואסטה פי דלך בין אלראהב ואלולאה
 8. כ]שף אלגמה ענהם אלי אן נטר יתעלה שמו
 9. ] בלא ענהם בקולה ואף גם זאת בהיותם בארץ
 10. ] אלמלכות יהדרה אל למא תחקקת מא אלנאס
 11. ] הדרת אדוננו המצליח הכהן ראש ישיבת גאון
 12. ] מן גמאעה אליהוד ומא אקאם בה כל מנהם
 13. ] אליה בדלך פטהר לה ממא כאן יפעל באליהוד
 14. ]ר וסלאמה אלדי כאנא וקוף לאסתכראג דלך
 15. ]קבת ואן כאן אל|חל ואלרבט ביד הרון והו אלדי כאן יאמר
 16. ]פראג ען מן ישא וכל דלך יטל|ב סתרה חאלה ותופיר מאלה בוקוע גירה
 17. ]ה מן דלך גאיה אלאמתעאט פלמא תח|קק הרון אלמדכור כרוג אלאמר אלעאל באל
 18. ] משי אלי ביות מן תולא מצאדרתהם ללראהב אל|לעין ויעיד עליהם אלנזר אליסיר ממא כאן
 19. ] פאסתחצרתה הדרת הגאונות תכון לעד הו וסלאמה| אלמדכור ליונבהמא ען מא פעלאה
 20. ] לסלאמה אנא מא כאן הרון דנן יטלעני עלי שי ממא יפע|לה לאנה כאן מא יתקאלי וכאיף מן אן
 21. ] פעלה ולא כנת אלא עלי זי אלכאדם לה ולאבן סימן טוב לא גיר וה|ם אלדי כאנו יכתלו מע אלראהב
 22. ואנא ברא עלי אלבאב ויפעלו מא אכתארו ואנכשפת מן פצאיחהם ומ|מא פעלוה בישראל מא קד
 23. תחקקנא בה קלה דינהם ולם תזל הדרת אדוננו הגאון יחי לעד אלי אן אתצח| להא ולישראל מא כאן יפעל
 24. מע אליהוד באידיהם ולו וקפת אלמלכות יהדרה אל עלי בעץ מ[א פעלו ב]|הם לדהבת ארואחהם
 25. ואמואלהם ואעתרף כל מנהם בכטאה ותעדיה פוקע | [. . . . . . א]|לעזיז וכאנא משרפין
 26. עלי אלהלאך וכל ישראל מסתגיתין פי כל וקת על|[י . . . . . . . .]| הדרת אדוננו הגאון
 27. יחי לעד וכלצתהמא מן דהאב אלנפס ב|[. . . . . . . . . . . .]|סאמה אלשריפה
 28. אנהמא לם יאכדא אלא מא סלמאה ל|[. . . . . . . . . . . . . . . . .]|תוסטא
 29. אכד שי מנה שי זאיד ען מא |[. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .]|תם
 30. אכד אלראהב אלמלעון וקב|[ץ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . אדונ]|נו
 31. הגאון יחי לעד סלאמה אל[
 32. פיה פאבתדא יתנ[
 33. במא פיה ובש[
 34. ולא סעא ביד[
 35. ואנה אן ע[
 36. ופסול לע[דות
 37. וקמא[
 38. מל[

תרגום

T-S 12.91 1v

1v

T-S NS J272 1r

1r

T-S NS J272 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 12.91: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.
 • T-S NS J272: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.