מכתב: T-S NS 329.999

מכתב T-S NS 329.999

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2020

תיאור

Letter from an unknown writer, probably in Qūṣ, to an unknown addressee, probably in Fustat. In Judaeo-Arabic. Dating: Probably 12th century, but this is a guess. The writer describes a harrowing Nile voyage "due to the illness of the passengers and loathsome odors. Three of them ended up dying. The last one survived for a day and a half until he died. I remained in distress from the stench that wafted from him, and nearly perished." The writer then safely arrived in Akhmīm on Friday as evening was falling, so he spent Shabbat in the city. He had to pay 10.5 dirhams (of customs?) upon leaving on Sunday, after swearing that he had nothing with him except the clothes (? qumāsh) on his back. He mentions al-Shaykh Abū Isḥāq b. Mushrif/Musharraf who had paid the customs duty for the קמקין (?). The writer wished to inform the addressee of this earlier, but there was a delay of five days before he arrived in Qūṣ. "Your servant arrived in Qūṣ and experienced on the side of aṣḥābunā a measure of hospitality which I am unable to describe even in part. They kindly took an apartment for me, a place which can be locked, before I arrived. . . " On verso there is Mishna Avot. (Information in part from Goitein's index cards and Mediterranean Society 1:298, 474; 5:31-2, 513.) EMS. ASE.

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. ]ך פיה[
 2. ] פארקה כדמה אלמולי ואללה
 3. אלעטים מא יחסן אלממלוך או יצף בעד
 4. מא יגדה מן אלשוק ואלוחשה אלי מלאזמה
 5. כדמה מולאה פאללה תע יקרב גמע שמל
 6. אלממלוך בכדמה מולאה ואמא מא יריד
 7. אלמולי עלמה מן חאל ממלוכה פאנה קאסי
 8. שדה עטימה פי אלטריק מן מרץ אלרכאב
 9. ורואיח אן כרהה גדא ואנתהי בהם אלחאל
 10. אלי אן מאת מנהם תלתה אנפס ואלמית
 11. אלאכיר אקאם יום ונצף אלי אן גאף ובקי
 12. אלממלוך פי שדה מן אלראיחה אלדי נפחה
 13. מנה וקארב אלהלאך פלולא או אללה תע
 14. לטף ורחם בפצלה וסהל אלטריק וכאן
 15. וצול אלממלוך אלי אכמים יום אלגמעה
 16. ממסי פטלע אלממלוך אלי אל[ב]לד [יס]בת
 17. פיה וטלב מן אצחאב [. . . . .]לה אל[. . .
 18. או אלממלוך כרג יום אלאחד ווזן עשרה
 19. דראהם ונצף בעד אן חלף אן מא מעה
 20. סוי קמאשה ודכר אלשיך אבו אסחאק
 21. בן משרף אנה וזן מכס אלקמקין וקצד
 22. אלממלוך פי אן יעלם מולאה בדלך ואנעאק
 23. אלמרכב עלי אכמים כמסה איאם תם
 24. כתב אללה אלסלאמה ווצל אלממלוך אלי קוץ
 25. פראי מן תפצל אצחאבנא שיא עטים שיא
 26. יעגז אלממלוך ען וצף בעצה לאנהם
 27. תפצלוא ואכדוא ללממלוך טבקה במגלקהא
 28. קבל וצול אללממלוך ותפצל אלמולי אלשיך
 29. אלאגל אלמאלך אלתקה אבו אלמפצל בן חסון
 30. אדאם אללה סעאדתה ואקאם גאה וגא

....

תרגום