מסמך משפטי: T-S NS 308.114

מסמך משפטי T-S NS 308.114

תגים

תיאור

Legal document. Location: Fustat. Dated: Middle decade of Ḥeshvan 1478 Seleucid, which is October 1166 CE, under the authority of the Gaon Netanel b. Moshe ha-Levi. (This is the latest known document to invoke the authority of Netanel, though he was still alive in 1169 CE, as we learn from Bodl. MS heb. a 3/6.) The merchant-banker Yehuda receives from the merchant-banker Tamīm b. Mevorakh a loan of 9 1/2 dinars. It is specified that 5 dinars are to be paid back and then the rest in monthly installments. Written by Shemuel b. Seʿadya ha-Levi. (Information from Mediterranean Society, I, p. 239 and from Goitein's index card.)

T-S NS 308.114 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. למא כאן פי אלעשר אלאוסט מחדש מרחשון שנת אלפא וארבע מאה ושבעין ותמניא
 2. שנין לשטרות בפסטאט מצרים דעל נילוס נהרא מותבא רשותיה דהדרת יקרת
 3. צפירת מרינו ורבינו אדונינו גאונינו נתנאל הלוי רכב ישראל ופרשיו ויחיד הדור
 4. ארי התורה ראש הישיבה שלגולה יהי שמו לעולם כן הוה חצר אלינא אלשיך
 5. יהודה אלתאגר בדאר אלצרף וקאל לנא אשהדו עלי ואקנו מני מעכשיו בגמיע
 6. א[לא]לפאט אלמחכמה ואלמעא[ני א]ל[מוכ]דה ובכל לישאני דזכואתא וסלמו דלך ללשיך
 7. . . . אלתאגר בדאר אלצרף [כג]ק מרור תמים הזקן הנכבד בר כגק מרור
 8. מבורך הזקן הנכבד סט ליכן בידה חגה וותאק לליום ומא בעדה אנני מעתרף
 9. בין ידיכם אעתראפא תאמא אן ענדי ופי קבלי ודמתי ודרכי וכאלץ מאלי ללשיך
 10. תמים אלמדכור מן אלעין אלגייד אלואזן אלמצרי . . . . . . תסעה דאנאניר
 11. ונצף דינאר דהבא עינא מתאקילא ואזנה מצריה גיאדא צחאחא חוב גמור
 12. ומלוה זקופה עלי בחיי ועלי יורשי אחרי ללשיך תמים אלמדכור ולוראתה
 13. בעדה חסב מא רתבוה רבותינו זל . . . . . . . . . . לה מן אל[תסע]ה
 14. דנאניר ונצף אלמדכורה בכמסה דנאניר פי . . . . . כסליו אתע לשטרות
 15. ואלארבעה דנאניר ונצף אלבאקיה מן . . . . . . . . . . . ונצף אלמדכורה
 16. אקום לה בהא נצף דינאר פי כל שהר מן . . . . . . כסליו אלמדכור
 17. א]קסאט מתואליה פי שהור מתואליה קסט כל שהר פי סלכה בלא [ממאנעה ולא
 18. מדאפעה ולא אחתגאג בחגה ולא תאכיר אלבתה ומתי אד[
 19. ]אלתסעה דנאניר ונצף אלמדכורה קלילא כאן או כתירא או גהל(?)[
 20. ]ן מתבותא כלף הדא אלשטר כאן קולי פי דלך גיר מקבול ומן . . . אל . [
 21. אלמדכור נאמן עלי ועל יורשי אחרי פי גמיע מא . . . . . . . דלך ולא ילזמה . . . .
 22. דלך ימין אלבתה ואפילו חרם סתם ואקנינא מן אלשיך [יהודה . . . . . . . .] קנין גמור
 23. חמור בכלי הכשר לקנות בו בלפט מעכשיו ברצונו [בלי אונס כלל בבי]טול כל
 24. מודעין ותנאין על כל מה דכתיב ומפרש לעילא ללשיך מלחק . . . . ל . . צחיח
 25. ומה דהוה קדמנא כתבנא וחתמנא עליה ל . . . . . . . . . . . . . .
 26. שמואל בר סעדיה הלוי נע אפרים בר חלפון נע
 27. ואקנינא איצא מן אלשיך תמים אלמדכור לעיל אנה . . . . . . . . . . דנאניר ונצף אלמדכורה לעיל
 28. עלי אלשיך יהודה אלמדכור לעיל ורצי . . . . . . . . . . . . . . . . שר לעיל והכל שריר
 29. ו . . . וכשר ומשום דאין למידין משיטה אחרונה כתבנא . . . שיטה למיהוי לזכו
 30. שמואל בר סעדיה הלוי נע אפרים בר חלפון נע

תרגום

T-S NS 308.114 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S NS 308.114: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.