מסמך משפטי: T-S AS 150.1

מסמך משפטי T-S AS 150.1

תגים

תיאור

One party to this legal document sells to another party 9.5 qirat of a house and renounces right of preemption. The house was situated in the Bir Jabr quarter of Alexandria, which harbored the synagogue of the Iraqi Jews of that city, but was contiguous with the house of a Christian clergyman. Dated to the early 13th century. (Information from Mediterranean Society, IV, pp. 46, 360, and from Goitein's index cards)

T-S AS 150.1 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. . . ]מ סעד נע וחצתהא[ . . . . . . . . . . . . . .
 2. . ] . אלדי גמיע חצצהם מן אלדאר אלמערופה
 3. בהם ובנא אלתי פי כט ביר גבר אלמלאסקה לדאר
 4. אבי אלמעאני בן אלמסגוני ואלי דאר אלקסיס מכארם
 5. תסעה קראריט ונצף ולם יבק למן ישתרי מנהם
 6. מנא כשיה ולא עלקה מן חכם אלשפעה אלבתה וקד
 7. אטלקנא להם אן יביעוא חצצהם אלמדכורה
 8. למן שאו מן אליהוד וליס לנא פי דלך תעלק
 9. שרעי מן גהה שפעה אד סאמחנאהם בדלך
 10. מסאמחה כאמלה מחילה בפה ובלב ודלך
 11. באלקנין אלמסתופי אלשרוט כמא הו משרוח אעלאה
 12. פאשהדנא עלינא נחן אלמדכורון באעלאה
 13. בגמיע מא נסב אלינא פיה ואקנינא מנה קנין
 14. גמור חמור בכלי הכשר לקנות בו מעכשיו
 15. בביטול כל מודעין ותנאין תלי ביני שיטי זוגה
 16. ודין קיומיה והכל שריר ובריר וקיים

תרגום

T-S AS 150.1 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S AS 150.1: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.