רשימה או טבלה: T-S AS 147.26

רשימה או טבלה T-S AS 147.26

תגים

תיאור

List of books with names of persons and prices. Names include: [...] b. Abū l-Fakhr; al-Maḥallī; Yosef al-Maghribī; al-Muʿallim Avraham b. [...]; Mukram; al-Shaykh al-Muhadhdhab. (Information in part from Goitein's index card.)

T-S AS 147.26 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
  1. כרארס מן כתובות . . . .ת ארוס בן אבי אלפכר
  2. עלי אלמחלי

יא

  1. עלי ר יוסף אלמגרבי סדר נזיקים משנה

ק דרא

  1. עלי ר יוסף איצא מן תרכה בן אלנזר
  2. ספר איוב מקרא ושרח ושרח דניאל

ח דרא

  1. אלמעלם בן //ר אברהם // בן צאנא משנה זרעים

ג>

  1. עלי אלמחלי אלמדכור אעלאה ספר יהושע

ו דרא

  1. עלי מכרם כראריס משנה

ב>

  1. אלשיך אלמהדב פרד ו . . א

כה

תרגום

T-S AS 147.26 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • T-S AS 147.26: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.