מסמך משפטי: T-S AS 147.23

מסמך משפטי T-S AS 147.23

תגים

תיאור

Legal document in the hand of Mevorakh b. Natan. Two brothers confirm in a Cairene court under the authority of Shemuel ha-Nagid (1140-1159) having received from a maternal uncle, the physician Elazar ha-Levi,12.5 dinars, representing the price of a maidservant called Sumr (for Sitt al-Sumr), left to them by another maternal uncle. (Information from Mediterranean Society, III, 289, 491)

T-S AS 147.23 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. שהדותא דהות באנפנא אנן שהדי דחתמות ידנא לתתא באלמעזיה
 2. אלק]אהרה דס[מוכ]א לפסטאט מצרים דעל נילוס נהרא מותבה
 3. רשו]תיה דאדוננו שמואל ה[נ]גיד הגדול ירום הודו כן הוה חצרו בין
 4. י[די]נא אנו העדים החות[מים ל]מטה אולאד מר יעקב הזקן סט והם
 5. מפצל ו[אבו] אלמגד ו[ . . . ]הם מר יעקב וקאלו מפצל ואבו אלמגד
 6. . . . . . . . . . . . . . . . . ]נא מעכשיו ואכתבו ואכתמו בגמיע אלאלפאט
 7. . . . . . . . . . . . . . . . . ]וכדה ובכל לישאני דזכואתא אננא מקרין
 8. . . . . . . . . . . . . ]א קד תסלמנא וצאר אלינא ופי קבצתנא
 9. אתנ[י] עשר דינארא ונצף דהבא עינא מתאקילא והי תמן סמר
 10. אלגאריה אלמדכורה פי וצייה כגק מר ור כאלנא ישועה הלוי הזקן
 11. הנכבד הנדיב והשוע נע תסלמנא הדא אלמבלג אלמדכור
 12. ולעילא מן כאלנא כגק מר ור אלעזר הלוי הזקן הנכבד הרופא
 13. סט וצאר אלינא וקבצנאה מנה ואברינאה מן נקדה/א/ ווזנהא
 14. לאן מנא[ . . . ]א[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] הדה אלגאריה אלדי
 15. א[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]ר ור סעדיה נע

תרגום

T-S AS 147.23 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S AS 147.23: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.