סמי ספרותי: T-S AS 147.19

סמי ספרותי T-S AS 147.19

תגים

תיאור

Colophon to the first Parashah in Leviticus for the name Halfon b. Yeshu'a b. Halfon.

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. ויקרא אל משה וידבר [ייי] אליו מאהל
 2. מועד לאמר דבר אל בני ישראל [ו]אמ[רת
 3. אלהם אדם כי יקריב מכם קרבן [לייי
 4. מן הבהמה מן הבקר ומן הצאן תקריב
 5. את קרבנכם אם עלה קרבנו מן הבקר
 6. זכר] תמים יקריבנו אל פתח אהל מועד
 7. יקר]יב אתו לרצנו לפני [ייי] וסמך יד[ו
 8. על ראש העלה ונרצה לו לכפר עליו
 9. ושחט את בן הב[קר] לפני [ייי] והקריבו
 10. בני אהרן הכהנים [את הדם] וזרקו את הד[ם
 11. על המזבח סביב אשר פתח אהל מועד
 12. והפשיט את העלה ונתח אתה לנתחיה

תרגום

Verso.

קנה אותי חלפון בן ישועה בן חלפון

הנכר בן אלשעאב

. ] . ף מק . אל משה