מסמך משפטי: L-G Misc. 49

מסמך משפטי L-G Misc. 49

תגים

תיאור

Court record. Location: Fustat. Dated: Monday, 18 Adar 1409 Seleucid, which is February 1098 CE. Dealing with a lawsuit of Mevasser/Bishāra b. Ḥalfon against Shelomo b. Hillel, involving the proceeds of a partnership in oil sold in al-Mahdiyya, with addenda concerning the same matter in smaller script and in a cruder hand on verso. The top margin on recto mentions Bishāra and Abū l-ʿAlā, both from Aleppo, and Ibn Majjān Abū l-Surūr b. ʿAṭiyya. T-S 8J4.15 is a court record from Av of the same year, concerned with the dealings of the Aleppan trader Solomon b. Hillel. (Information from Goitein's hand list and CUDL.)

L-G Misc. 49 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.

f. 49 a

 1. יכתץ בבשארה ואבו אלעלא אלחלביין
 2. ובאבן מגאן ואבו אלסרור בן עטייה
 3. חצר בית דין יום אלאתנין אלתאמן עשר מן אדר
 4. שנת אתט בפסטאט מצרים בשארה בר חלפון
 5. וטאלב שלמה בר הלל במאיה וכמסין מנא דהן
 6. באן תמנהא תסעין דינארא ולזמהא זגאג וגלף
 7. בתלתה דנאניר דכר אנה סלם לה הדה אלגמלה
 8. עלי וגה אלמצארבה ליסאפר בהא אלי אלמהדיה
 9. ויעוד ומא קסמה אללה מן פאידה כאן לבשארה
 10. דנן אלתלתי(!) ולשלמה אלתלת ומא כאן מן עטב
 11. כאן שלמה ברי מנה צאר אלי מן הדה אלגמלה
 12. קבוץ ברסאיל ארסלהא אלי עלי יד אתנין תלתלין
 13. דינאר מנהא עין תסעה ותמן ונצף קיראט
 14. ובסאטין בעתהא בתסעה דנאניר ובסאט אכר
 15. חאצר ומרגאן וזנה סתה עשר רטל ותלתי
 16. פסאלנא שלמה דנן ען דלך פקאל קבצת מאיה
 17. וכמסין מנא דהן באן בוזנה ולם אעתבר אנא
 18. דלך וקבץ מני תמן אלרבע וצאר לי פי ראס אלמאל

תרגום

L-G Misc. 49 1v

1v

verso

 1. אלרבע ארבח או אכסר כאן לי ובקי אלתלתה ארבאע
 2. מצארבה עלי מא דכר כצמי ואלדי קבץ וקומה
 3. בתלתין דינאר קימתה אכתר ממא דכר

f. 49 b

 1. ובחמשה בשבה דהוא שיתה יומין בירח ניסן דשנת אלפא וארבע מאה ותשע
 2. שנין למנינא דרגיליננא ביה בפסטאט מצרים דעל נילוס נהרא מותבה חצר
 3. אלינא מ מבשר(!) בר חלפון ומ שלמה בר הלל ותוסטו בינהמא זקני יושר
 4. ואסתקר אלחאל בינהמא פי עלאוה אלבאן בדין פשרה אן דפע מ שלמה
 5. בר הלל חריר קימתה כמסה עשר דינאר וארתצי מ בשארה בר חלפון
 6. באלחריר אלמקדם דכרה ואבראה מן סאיר אלדעאוי ואלמטאלבאת מא כלא
 7. ען דינרין() כאן אנפדהא מ בשארה דנן מע מ שלמה דנן אלי אכתה אלתי בחלב
 8. כאן מ בשארה דנן לם יברי מ שלמה דנן מנהא אן יצל אליה כתאב אכתה
 9. באן אלדינרין לם תצל אליהא כאן לה אלטלב באקי עלי מ שלמה ד[נן] מא עדי
 10. הדה אלדינרין מן סאיר אלדעאוי ואלמטאלבאת ואלאימאן קד אבראה מנהא
 11. וכדלך אברא מ שלמה בר הלל דנן מ מבשר מן סאיר אלדעאוי ואלמטאלבאת
 12. ואלאימאן ואקנינא מנהם עלי דלך במנא דכשר למיקניא(!) ביה וכדלך אסתקר
 13. עלי מ שלמה בר הלל דנן ארבעין רטל מרגאן //ודכר בשארה אן דפע לה פיהא// באלאסכנדריה(!) כאנת
 14. ענדה למ בשארה דנן יסלמהא באלאסכנדרייה לרסול בית דין ימתתל
 15. פיהא אמרה ומא דהוה קדמנא כתבנא וחתמנא למיהוי לזכו ולראיה
 16. ואקנינא מן מ שלמה בר הלל אנה אן לם יסלם הדא אלמרגאן דכרה לרסול בית
 17. בית(!) פי נצף אייר מן סנתנא הדה כאן עליה מן אלאן כמסה דנאניר ללעניים
 18. ומה דהוה קדמנא כתבנא וחתמנא למיהוי לזכו ולראיה
 19. וצל חמויי ודכר אן תסלם הדא אלמרגאן קבל
 20. אלמדה אלמדכורה והו בודיעתה הנאך באל
 21. אסכנדריה פי דאר צדיק לה ואנה מא סלם
 22. אל. . . . .טו דרהם

right margin, at 45’ to lines 16-18, upside down

אלמרגאן | דינאר ונצף

תנאי היתר שימוש בתצלום
 • L-G Misc. 49: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. Images made available for download are licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported License (CC BY-NC 3.0)