סמי ספרותי: CUL Or.1080 J191

סמי ספרותי CUL Or.1080 J191

תגים

תיאור

Calendrical calculation. (Information from Goitein's index cards)

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
  1. גמלה עשר סנין פשוטות קמריה
  2. איאם סאעאת דקאיק
  3. תרנד תשצב
  4. גמלה סבע סנין מעוברות
  5. איאם
  6. ב תרפז סאעאת דקאיק
  7. ו תקפג
  8. מחזור שמסי
  9. איאם
  10. . . . . .]תקלא יום ויח סאעא[ת

תרגום