מסמך משפטי: CUL Or.1080 J189

מסמך משפטי CUL Or.1080 J189

תגים

תיאור

Legal document. Partnership. Dating: 1100-1138. Location: Fustat. In the hand of Ḥalfon b. Menashshe. This undated fragment concerns a partnership in money-changing; the active partner was Abū al-Surūr Peraḥya b. Menashshe, brother of Ḥalfōn b. Menashshe. The woman Nasab, mentioned on lines 10 and 13, is Peraḥya’s (and Ḥalfōn’s) mother. Peraḥya handed over some amount to his mother, which she acknowledged and recorded as a debt. These funds seem to have been a loan out of partnership capital, indicated by the mention of “the funds in his hands”. On the other hand, no description of the partnership itself is preserved here. The name of Peraḥya’s partner is also not preserved, though it may have been Ḥasan Eli b. Maṣliaḥ (mentioned in line13). It is unclear what role Eli played in the transaction. The signatories are not preserved. But the title "Mordecai of his time" (see line 1) is applied to Moshe b. Mevorakh alone; thus, although his name is not preserved, this document may refer to Mevorakh b. Saadiah and his son Moshe. (Information from Lieberman, "A Partnership Culture", 277-278)

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. מ]עשה שהי[ה בפנינ]ו אנו בית דין הקבוע בפסטאט מצרים הממונה מפי הדרת [
 2. מ]בורך אלוף הבינות חכם הישיבה סנהד[רא] רבה [שר] השרים ונגיד הנג[
 3. המערבי דגל הרבנים מנוחתו כבוד תחת כס[א הכ]בוד ומפי הדרת חמ[דת] כבוד [
 4. ו]תפארתם שר השרים ונגיד הנגידים ועוז כל בית ישראל מרדכי הזמן דגל הרבני[ם
 5. קד חצר אלי בית דין אלשיך אבו אלסרור מר ור פרחיה היקר יש צו בר כגק מר ור מנשה
 6. הנכבד נבע במאל כאן לה בידה יעמל פיה פי צנעה אלצרף פחצרת ואלדתה הנקראת נס[ב בת
 7. מרנו ורבנו יהוסף הכהן הצדיק אב בית דין של כל ישראל זל ואלתזמת עלי נפסהא מן ג[
 8. וכת]בת עלי נפסהא בה שטר מוחזק דינא חאלא בעד אן ארהנת ענדה עלי דלך כתאב
 9. . . . . .]א אליה בחסב אכתיארה לא שרט להא עליה פיה ווקע אלקנין אלתאם מנהא עלי דל[ך
 10. . . . א]קתצאה באכתיארהא ואיתארהא והדא שרחה וסאיר מא אשתמל עליה מראש
 11. שהדית]א דהות באנפנא אנן בי דינא ומאן דחתים עימנא לתחתא כן הוה למא כאן [פי
 12. . . . . .] דרגיליננא ביה בפסטאט מצרים דעל נילוס נהרא מותבה חצרו אלינא אלשיך [
 13. . . . .] אלחסן מר ור עלי הבחור מר ור מצליח הזקן הנכבד נע וואלדתה הנקראת נס[
 14. . . . .] מרנו [. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .] ול כליפה [
 15. . . .]ין לי[. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]א ה[
 16. . . .] אל [

תרגום

Phillip Ackerman-Lieberman, "A Partnership Culture: Jewish Economic and Social Life Seen Through the Legal Documents of the Cairo Geniza" (PhD diss., Princeton University, 2007).

Recto

 1. [An a]ccount of proceedings that took [place before u]s—we, the permanent court in Fusṭāṭ Egypt, appointed by his Excellency […]
 2. [M]evorakh, Champion of Wisdom, Sage of the Academy, great Sanhed[rin, Prince] of Princes and Nagid of [Negidim … Lamp of]
 3. [the] West, Standard of the Sages, may his resting place be honor beneath the thro[ne of h]onor, and (appointed) by the mouth of his Excellency, Bea[uty of] Honor […]
 4. and their glory, Prince of Princes and Nagid of the Negidim, and the strength of the entire house of Israel, “Mordecai” of the time, Standard of the Sage[s…]
 5. […] the Elder Abū al-Surūr (our) tea(cher) and m(aster) Peraḥya, the beloved, (may his) Ro(ck) pr(eserve him) b. (his) h(onor,) g(reatness, and) h(oliness, our) tea(cher) and m(aster) Manasseh
 6. […] the honored (who) r(ests) in E(den) came before the court, concerning the assets which were in his hand which he had employed in the trade of money-exchange. His mother, known as Nas[ab bt. …]
 7. […] our teacher and our master Joseph ha-Kohen the righteous, Head of the Court of all Israel, (may his) m(emory be) f(or a blessing), came (to the court), and she took upon herself […]
 8. [… and she wrote] a weighty agreement, a present debt concerning herself after she placed a pledge with him according to that document […]
 9. […] upon him in accordance with his will, without condition upon it. The complete qinyan took place concerning tha[t…]
 10. [… was] established in accordance with her will and preference. This interpretation and the rest of what it contains are upon him from beginning [to end …]
 11. [… testimony] which was before us—we, the court, and whoever signs with us below—thus: [on …]
 12. […] to which we are accustomed, in Fusṭāṭ Egypt, situated on the Nile River, the Elder […]
 13. [… Abū] al-Ḥasan (our) tea(cher) and m(aster) Eli the youth b. (our) tea(cher) and m(aster) Maṣliaḥ the honored Elder (who) r(ests in) E(den,) and his mother, called Nas[ab …]
 14. […] our teacher […] came to us … […]
 15. […] … […]
 16. […] … […]