מסמך משפטי: CUL Or.1080 J187

מסמך משפטי CUL Or.1080 J187

תגים

תיאור

Fragment of a marriage contract concerning the remarriage of Moshe b. Yiṣḥaq and his wife Sittat, containing details about the dowry. Dated 1378/ 1066-1067. (Information from Mediterranean Society, III, 391, and from Goitein's index cards)

CUL Or.1080 J187 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. ] יבנו ויצליחו
 2. ]נת אלפא ותלת מאה ושבעין ותמני שנין למנינא
 3. ] הדא מותבה איך מר משה בר יצחק נע אמר
 4. ] לאנתו כדת משה וישראל על מנת כתובתיך [. . .
 5. ] א אחרית ואפלח ואיזון ואיקר ואיסובר יתיכי [.].הל
 6. ] בקושטא ושמעתיה סתאת דא והות ל[יה
 7. ] תרי עשר זוזי ופלגא דיהב לה בכתובתא ה[רא]שונה
 8. ] תוספתא דא . .[. .]לה בכתובתה הראשונה ה. .
 9. מא]וחרין טאבי מעליי נעש[ה] כלל התוספה המאוח[רת
 10. ].ואב. .[. . .] עליה ודא נדוניא די ה[. . .]ת עלוהי מדילה [. .]ס
 11. .וב[. . . .]ת.מא. שוי //דהב// עשרה דינרי תוב דביקי מע[רקה
 12. ]. . . .[. . . .] שויא עשרה דינרי תוב דביקי אזרק מע[רקה
 13. ]. . . . . עשרה דינרי פר[. . . . . . . . . . . . . . . . . .

תרגום

CUL Or.1080 J187 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • CUL Or.1080 J187: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.