מסמך משפטי: CUL Or.1080 J186

מסמך משפטי CUL Or.1080 J186

תגים

תיאור

Remarriage contract of a bride who had been both widowed and divorced in which she receives a house, but no trousseau. Dated 1180-1191. (Information from Mediterranean Society, III, pp. 101, 409)

CUL Or.1080 J186 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. תשלום עשרה דינארי דדהבא מ[. . .] טאבי מעל[יי
 2. אלתי בפסטאט מצר בקצר אלשמע אלמקאבלה ללכביצה [
 3. ותוספתא ונדוניא עשרה דינארי דדהבא . . . . . .[
 4. דמגבא לה מכל שפר ארג ניכסין קנין וממון דאית [
 5. ובין ממטלטלי ואפילו מגלימא דעל כתפיה דלא [
 6. כל שטארי כתובאתא דתקינו רבנן ונהגין בה [
 7. כלתא ארמלתא גרושתא דא נאמנת עליו בחיי[ו
 8. בגו ביתא ועל טענת שמא ולית ליה עלה [
 9. על ידי גלגול ואפילו חרם סתם ועוד קם [
 10. למישהי גביה אמתא דסניא לה ואונאסיב [
 11. לה קביל אנפשיה דלישקול לה מאוחרא דנ[
 12. אף על גב דאיהי בעיא למיפק ואיהו לא [
 13. קנין שלם בכלי הכשר לקנות בו בלשון מ[עכשו
 14. על כל מה דכתיב ומפרש לעילא ול. . יפה [
 15. והכל שריר
 16. לוי הלוי ביר אברהם זצל . . .[
 17. בפנינו [
 18. שמואל הלוי [
 19. מנשה [

תרגום

CUL Or.1080 J186 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • CUL Or.1080 J186: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.