מכתב: CUL Or.1080 J145

מכתב CUL Or.1080 J145

תגים

תיאור

Letter from Yosef b. Avraham to Abū Ibrāhīm Ismāʿīl b. Yaʿaqov al-Andalusī. In Judaeo-Arabic. Mentioning that the sender sent textiles marked with his name, and asking Ismāʿīl to buy sandals and a scarf for the writer's son. Dating: ca. 1055 CE. (Information from Gil, Kingdom.) Reused on verso for a Hebrew seliḥa (headed 'the 28th of the raḥamin').

CUL Or.1080 J145 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. כתאבי יאכי וסידי אטאל אללה בקאך ואדאם נעמאך
 2. ען סלאמה ונעמה ללה אלחמד ודארך וצביאנך פי כל עאפיה
 3. ארגו מן אללה אן יגמע בניך ובינהם עלי אסר אלאחואל וקד וגהת
 4. ג שקק ערוץ ופיהא יוסף מכתוב באלמגר. ערבי ועברני(!)
 5. והי פי רזימה שדהא בן אלבני נוגההא לאבי אלחסן עמאר
 6. בן אלעאבד סלמה אללה פתקבצהא לי מנה ותציפהא אלי אלדי
 7. ענדך וכתבת לך פי אלתדכרה אן תשתרי לי מעגר כחלי מן
 8. דינרין ונצף אלי מא דון צחיח אלסלך ולעל טאיפי בי קרא
 9. דהב ותפצל כמא ל. . . גמילך תאכד לי פצלה קרקובי פי
 10. אלאביץ ללצבי כמא רגותה ואן צבתהא מכיוטה פכדהא לי
 11. פארגו אללה אן יעיננא עלי אברארך ובלג אבו סעיד בן אלחליבי
 12. אלסלם וגמיע מן סאלך עני מן אצחאבנא וכתאבי סלך אלול
 13. כתב אללה סלאמתה ודרך סלם צעאפא וכץ נפסך אל
 14. סלאם(!)

תרגום

CUL Or.1080 J145 1v

1v

verso. Address.

 1. לאבי אברהים אסמעיל [ב]ן מן יוסף [ב]ן אברהם
 2. יעקב אלאנדלסי ה ע אכיה ומחבה
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • CUL Or.1080 J145: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.