מסמך משפטי: CUL Add.3423

מסמך משפטי CUL Add.3423

תגים

תיאור

Deposition. Location: Minyat Zifta. Dated: Monday, 18 Sivan 1486 Seleucid = 9 June 1175 CE. In which two persons testify to the poverty of a man named Sulaymān b. Ḥasan, who had been condemned to imprisonment for insolvency when his Jewish debtor had brought him before a Muslim court. Signed by five witnesses: Sheʾerit b. Yakhin ha-Kohen; Ṣedaqa b. Hillel ha-Kohen; Berakhot b. Yakhin; Yoshiyya b. David; Nadiv b. David. (Information from Mediterranean Society, I, p. 204)

CUL Add.3423 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. נקול נחן אלשהוד אלטארחין כטוטנא אכר הדא אל[מסטור
 2. אן נחן עארפין בחאל סלימאן בן חסן ואנה רגל פקיר קליל
 3. דאת אליד וליס נעלם אן לה לא עקאר ולא מאל ואן עליה
 4. לבקא הלוי בן צאלח החזן הלוי תלתה דנאניר ונצף דינאר
 5. טלבהא מנה בדיני גויים ולם יכון לה קדרה עלי געל אלרקאץ
 6. פרמאה אלאעתקאל וטלב מנא אנו חתומי מטה אן נדכר
 7. מא עלמנא מן חאלה וכאן דלך פי נפס יום אלאתנין אלתאמן
 8. עשר מן סיון שנת אתפו בעיר מניה זפתא ליכון
 9. לזכו ולראיה שארית הכהן בר יכין הכהן נע
 10. צדקה בר הלל הכהן נע ברכות בר יכין נע
 11. יאשיה בר דויד נע נדיב בר דויד
 12. נע

תרגום

Mark Cohen, The Voice of the Poor in the Middle Ages (Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 2005).

Recto

We the undersigned witnesses on this wr[it] state that we know the situation of Sulaymān b. Ḥasan, and that he is poor, with few possessions. We do not know if he possesses any real estate or cash. He owes Baqā ha-Levi b. Ṣāliḥ three and a half dinars, which the latter has claimed from him in a Muslim court. He is not able to pay the fee for the police guard. So they threw him into prison. He has asked us, the undersigned, to report what we know about his situation. This was on the same Monday the eighteenth of Sivan 1486 (June 9, 1175) in the city of Minyat Ziftā, so that it be a conveyance of right and a proof.

Sheʾerith ha-Kohen b. Yakhin ha-Kohen (who) r(ests in) E(den)

Ṣedaqa b. Hillel ha-Kohen (who) r(ests in) E(den)

Berakhot b. Yakhin (who) r(ests in E(den) 

Josiah b. David (who) r(ests in) E(den)

Nadiv b. David (who) r(ests in) E(den)

 

CUL Add.3423 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • CUL Add.3423: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.